องค์กร

แสดงเบอร์โทรทั้งหมด | ซ่อนเบอร์

 
HR_DDC

ประกาศรับสมัครคัดเลือกรับทุนศึกษา / ฝึกอบรมฯ กรมควบคุมโรค รอบที่2
Download ประกาศ  ดาวน์โหลดใบสมัคร , ดาวน์โหลดใบรับรอง

PMS ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

download หนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ 0402.8/ว2441 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
download  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2558
download  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ.2558
download  เเนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคากรกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

*********************************************************************************

Download ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2559icon mai 01
Download การประเมินผลระบบบริหารงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค โดย นางปาจารีย์ อัศวเสนา
Download การใช้งานระบบ DPIS 
Download ประกาศรับสมัครเข้าร่วมหลักสูตร EDC 3
Download โครงการพัฒนาผู้นำด้านการบริหารงานป้องกันควบคุมโรค (Executive in Disease Control :EDC) รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2559
Download ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2
Download ประกาศรับสมัครรับทุนพัฒนาบุคลากร ณ ต่างประเทศ (ประจำปี 2559)
Download ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (ศึกษา)

Download file บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนแนบท้านคำสั่ง (การเยียวยา)
Download เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง "เขียนเอกสารทางวิชาการอย่างไร? ให้มีคุณภาพ

Download การมอบอำนาจการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
Download แบบฟอร์มขอรับจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากรในต่างประเทศ ปี 2559

Download ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาการจัดพิมพ์พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยวิธีตกลงราคาการเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช.

Download ประกาศราคากลางในการจ้างพิมพ์พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

Download แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค

Download ประชุมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องสิทธิเเละความเสมอภาคระหว่างหญิงชายกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

Dowload  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือรับทุนกรมควบคุมโรคประจำปีงบประมาณ 2558 (ทุนฝึกอบรมระยะสั้นในต่างประเทศ)

Download
ประกาศรับสมัครผู้รับทุนกรมควบคุมโรคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ทุนฝึกอบรมระยะสั้นในต่างประเทศ
Download
 ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น 
Download หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1008/ว2 ลงวันที่ 19 ก.พ.2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง 
Download สาระสำคัญของหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1008/ว2 ลงวันที่ 19 ก.พ.2558 

Download แนวทางการสรรหาพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2558-2559 

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2558" วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
Download ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) และการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับบุคคล (KPIs Cascading to Individual Scorecard) 
Download แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2558-2562 
Download แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมควบคุมโรค ผ่านระบบออนไลน์ (PMS Online)
Download การใช้งานระบบ DPIS 

คำสั่งมอบอำนาจหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาพนักงานราชการ Download 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อปรับระดับ 3 เป็นระดับ 4 ของลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2557 Download 

ประกาศผลการคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2556 (เพิ่มเติม)

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพสายงานแพทย์และนักวิชาการสาธารณสุขกรมควบคุมโรค

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ สู่บทบาทการเป็น National Health Anthority : NHA ของกรมควมคุมโรค   Download 

รายงานผลการวิเคราะห์สภาพกำลังคน : การวิเคราะห์อุปทานกำลังคน (Supply Analysis) กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  Download 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาพนักงานราชการ (conference 2 มิ.ย. 2557)

Download เอกสารประกอบคำบรรยายโครงการสัมมนาเครือข่ายจริยธรรมกรมควบคุมโรค ๒๕๕๗  

Download เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง  

การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และแนวทางการดำเนินการจัดลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
Download รายงานการประชุมพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 13 พ.ย.56
Download ว 815 ชลอการจ้าง 23 กย 56
Download ว974 การจ้างพนักงานกระทรวง สธ.

***********************************

กลุ่มบริหารทั่วไป

Download ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
Download ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
Download แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
Download  ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ตำแหน่งเลขที่61 กองจ.)  
Download  แบบบรรยายลักษณะงาน (job description) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 61 กอง จ. 
Download  สัมมนาเครือข่ายจริยธรรม จ.กาญจนบุรี ปี ๒๕๕๖

การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
Download การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
Download ชะลอการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
Download แบบฟอร์มบัญชีจัดตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

*******************************************

(((( ก ลุ่ ม พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ))))

Download ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารงานระดับกลาง(MDC)รุ่นที่ 3
Download แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้สมัครMDC3ช่วง1
Download ประชาสัมพันธ์โครงการแผนพัฒนาบุคลากรที่น่าสนใจ
Download เอกสารประกอบการอบรมและงานนำเสนอ EDC.3 Workshop2 วันที่ 15-19 กพ.2559 (แผ่นที่1)
 Download เอกสารประกอบการอบรมและงานนำเสนอ EDC.3 Workshop2 วันที่ 15-19 กพ.2559 (แผ่นที่2)
Download ประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพสายงานแพทย์และนักวิชาการสาธารณสุข
Download แผนพัฒนาบุคลากรกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2559 (update)
Download หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการไปฝึกอบรมหลักสูตรของหน่วยงานภายนอก
Download Presentation_HRD Plan (8-9 ธ.ค. 58 ณ โรงแรมเดอะลอฟท์ รีสอร์ท)
Download แนวทางการประเมินสมรรถนะและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2559
Download แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิงตาม Template ตัวชี้วัดคำรับรองที่ 6 ปี 2559
Download คู่มือหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม(ฉบับปรับปรุงปี 2558 ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2558)พร้อมแบบฟอร์ม   
Download ไฟล์สรุปการเรียนรู้และเอกสารบรรยายโครงการพัฒนาผู้นำด้านการบริหารงานป้องกันควบคุมโรค รุ่นที่ 2

แนวปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินงาน เรื่อง การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ กรมควบคุมโรค
แนวปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินงาน เรื่อง การลาศึกษาภายในประเทศ กรมควบคุมโรค
Download  (ฉบับปรับปรุง)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการกรมควบคุมโรคประจำปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑  
 

 
ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการรักษาราชการแทน

ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการรักษาราชการแทน (จำนวน 7 ราย คำสั่งกระทรวงสาธารณสูข) รายละเอียด
 

 
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องรายชื่อผู้สมัครคัดเลือเพื่อเลื่อนระดับทรงคุณวุฒิ และระดับชำเชี่ยวชาญ

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องรายชื่อผู้สมัครคัดเลือเพื่อเลื่อนระดับทรงคุณวุฒิ และระดับชำเชี่ยวชาญ (รวม 7 ตำแหน่ง) รายละเอียด
 

 
ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

Download ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

 

 
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในระดับที่สูงขึ้น(ระดับชำนาญการพิเศษ)

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
(ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 32 ตำแหน่ง)
 

 
เอกสารประกอบการประชุมเครือข่่ายชมรมจริยธรรมกรมควบคุมโรค


Download: เอกสารประกอบการประชุมเครือข่่ายชมรมจริยธรรมกรมควบคุมโรค
 

 
แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาบุคลากร ๒๕๕๓-๒๕๕๖ กรมควบคุมโรค

Download แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาบุคลากร ๒๕๕๓-๒๕๕๖ 
 

 
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมควบคุมโรค

Download หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมควบคุมโรค

 

 
ประกาศกรมควบคุมโรค

 

 
เเนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2555


 

 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 
แนวทางการดำเนินงานภายหลังการปรับโครงสร้าง สคร.ที่ 1 - 12


Download เอกสาร
 

 
กิจกรรมประกวดการออกแบบ “ชุดปฏิบัติการ” สำหรับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค

กิจกรรมประกวดการออกแบบ
 “ชุดปฏิบัติการ” สำหรับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมควบคุมโรคส่งผลงานเข้าประกวดการออกแบบ “ชุดปฏิบัติการ” สำหรับเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรคสวมใส่ขณะออกปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมควบคุมโรคเป็นไปด้วยดีและมีเอกภาพ ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

Download เอกสาร

 

 
แผนปรับปรุงองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค 2555

Download แผนปรับปรุงองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค 2555

 

 
ข้อมูลหลักสูตรและวิทยากรประจำปี 2555

download ข้อมูลหลักสูตรและวิทยากรประจำปี 2555
download ข้อมูลหลักสูตรและวิทยากรประจำปี 2555
 

 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการ

* ประกาศรับสมัคร(ตำแหน่งเกษียณ)

ประกาศรับสมัคร(ตำแหน่งว่าง 3 ตำแหน่ง)

* ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ  download ใบสมัคร

* ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ download ใบสมัคร  และ แบบรายการประกอบคำขอคัดเลือกบุคคล 

* ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส download ใบสมัคร 

* เอกสารประกอบการพิจารณาการขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานเกื้อกูล download 

 

สำหรับหน่วยงาน

* แบบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (เอกสารแนบ 2.2) download 

* แบบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป (เอกสารแนบ 2.3) download


 

 
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร กรมควบคุมโรค 2555

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร กรมควบคุมโรค 2555
 

 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติ(โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของกรมควบคุมโรค (โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

Download เอกสาร
 

 
พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕

พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕

download เอกสาร
 

 
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

download เอกสาร
 

 
ตัวชี้วัดยุทธ์ 6.2 ปี 2556

Download   นำเสนอตัวชี้วัดยุทธ์ 6.2 ปี 2556
 

 
แบบรายงานการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม

แบบรายงานการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม
 

 
โครงการสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม

โครงการสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๕ รายละเอียด 

 

 
คู่มือ ด้านยุทธศาสตร์เเละพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

Download  คู่มือ ด้านยุทธศาสตร์เเละพัฒนาองค์กร
 

 
การประเมินมาตรฐานความโปร่งใสกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

download  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเเนวทางการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค ผ่านระบบ VDO Conference วันที่ 12 มิ.ย.57 i_new[2](1)

download  การปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลเเละประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 i_new[2](1)

download  การปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลเเละประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 103 i_new[2](1)

 download  Slide บรรยาย มาตรา 100 ,103 i_new[2](1)

 

 
PMS กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

i_new[2](1)ประชุมเชิงปฏิบัติการ เเนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมควบคุมโรค วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมจันทรวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค

images (97)  หนังสื่อกองการเจ้าหน้าที่ ที่ สธ 0402.8/ว 314 ลงวันที่ 10 เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เเนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมควบคุมโรค download

images (97)  เอกสารประกอบการประชุม

1) คูู่มือ เเนวทางการกำหนดตัวชี้วัดเเละค่าเป้าหมาย download

2) เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง “แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการและกำหนดตัวชี้วัดค่าเป้าหมายรายบุคคล” โดย : ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร download

3) ผลการใช้งานระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ ผ่านระบบออนไลน์ (PMS Online)
ของบุคลากรกรมควบคุมโรค download

images (97) หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2558)

download หนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ 0402.8/ว1210 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2558

download หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

download หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ

images (97)  เเนวทางการดำเนินงานบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2558)

download หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ สธ 0402.8/ว245 ลงวันที่ 26 พ.ค. 2558

download เเนวทางการดำเนินงานการบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2558)

download เเนวทางการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ตามมาตรวัดสมรรถนะกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2558)

 

5555

 

 
เเผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกเเละความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

download  เเผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกเเละความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 

 
การมอบอำนาจการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

Download การมอบอำนาจการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
 

 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรโดยกพ. ประจำปี ๒๕๕๗
ผู้บันทึก phat เมื่อ (382 ครั้ง)
ประกาศ,รับสมัคร,ชี้แจง,ระเบียบDownload  โครงการและกำหนดการฝึกอบรมของ ๔ หลักสูตร โดย มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย   
Download  รายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร จัดโดยมูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย และสำนักงาน ก.พ. ประจำปี ๒๕๕๗   
มีต่อ... | จำนวน: 0
 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ
ผู้บันทึก phat เมื่อ (381 ครั้ง)
ประกาศ,รับสมัคร,ชี้แจง,ระเบียบDownload โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ 
มีต่อ... | จำนวน: 0
 
 
กรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง
ผู้บันทึก phat เมื่อ (337 ครั้ง)
ประกาศ,รับสมัคร,ชี้แจง,ระเบียบDownload  กรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง 
มีต่อ... | จำนวน: 0
 
 
ประกาศ: โครงการ "การพัฒนารองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ กระทรวงสาธารณสุข" รุ่นที่ ๑
ผู้บันทึก phat เมื่อ (289 ครั้ง)
ประกาศ,รับสมัคร,ชี้แจง,ระเบียบDownload  ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมอบรมวิชาการในโครงการ "การพัฒนารองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัดกรมต่างๆ กระทรวงสาธารณสุข" รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๔๐ คน  
มีต่อ... | ประกาศ | จำนวน: 0
 
 
ประกาศ: ขอขยายเวลาการรับสมัครโครงการฯ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุุ่นที่ ๒
ผู้บันทึก phat เมื่อ (306 ครั้ง)
ประกาศ,รับสมัคร,ชี้แจง,ระเบียบDownload  ขอขยายเวลาการรับสมัครโครงการหลักสูตรการบริหารการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยื่น สำหรับนักบริหารระดับสูง รุุ่นที่ ๒ 
มีต่อ... | ประกาศ | จำนวน: 0
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุนที่ ๘
ผู้บันทึก phat เมื่อ (310 ครั้ง)
ประกาศ,รับสมัคร,ชี้แจง,ระเบียบDownload  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุนที่ ๘
มีต่อ... | จำนวน: 0
 
 
ประกาศ: ชี้แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี พ.ศ. 2555
ผู้บันทึก evalhr เมื่อ (585 ครั้ง)
ประกาศ,รับสมัคร,ชี้แจง,ระเบียบชี้แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี พ.ศ. 2555
มีต่อ... | ประกาศ | จำนวน: 0
 
 
ประกาศ: หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้แก่ข้าราชการและล
ผู้บันทึก evalhr เมื่อ (559 ครั้ง)
ประกาศ,รับสมัคร,ชี้แจง,ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ กรมควบคุมโรค
มีต่อ... | ประกาศ | จำนวน: 0
 
 
โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษฯ ก.พ.(ที่สธ. ๐๔๐๒.๖/ว ๕๗๔ ลว. ๒๘ ต.ต. ๕๖)
ผู้บันทึก phat เมื่อ (546 ครั้ง)
ประกาศ,รับสมัคร,ชี้แจง,ระเบียบDownload  โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษฯ สำนักงาน ก.พ.  
มีต่อ... | จำนวน: 0
 
 
ตารางรายละเอียดหลักสูตรอบรมนอกกระทรวงฯ ปี ๒๕๕๗ (สธ ๐๔๐๒.๖/ว๑๓๙๔ ลว.๒ ตค. ๕๖)
ผู้บันทึก phat เมื่อ (551 ครั้ง)
ประกาศ,รับสมัคร,ชี้แจง,ระเบียบDownload  ตารางรายละเอียดหลักสูตรอบรมนอกกระทรวงฯ ปี ๒๕๕๗ (สธ ๐๔๐๒.๖/ว๑๓๙๔ ลว.๒ ตค. ๕๖)  
มีต่อ... | จำนวน: 0
 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นายยุทธพงษ์  เกียรติยุทธชาติ
ค้นหา


TALK ABOUT


 

 
สคร1-12