องค์กร

แสดงเบอร์โทรทั้งหมด | ซ่อนเบอร์

TALK ABOUT

 
HR_DDC

Download เอกสารประกอบคำบรรยายโครงการสัมมนาเครือข่ายจริยธรรมกรมควบคุมโรค ๒๕๕๗  

Download เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง  

การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และแนวทางการดำเนินการจัดลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
Download รายงานการประชุมพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 13 พ.ย.56
Download ว 815 ชลอการจ้าง 23 กย 56
Download ว974 การจ้างพนักงานกระทรวง สธ.


กลุ่มบริหารทั่วไป
Download  ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ตำแหน่งเลขที่61 กองจ.)  
Download  แบบบรรยายลักษณะงาน (job description) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 61 กอง จ. 
Download  สัมมนาเครือข่ายจริยธรรม จ.กาญจนบุรี ปี ๒๕๕๖

การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
Download การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
Download ชะลอการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
Download แบบฟอร์มบัญชีจัดตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง


กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Download  โครงการพัฒนาผู้นำด้านการบริหารงานป้องกันควบคุมโรค (Executive in Disease Control) ครั้งที่ ๓  
Download  แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Development Plan) สายงานแพทย์ และนักวิชาการสาธารณสุขของกรมฯ  
Download  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Development Plan) สายงานแพทย์ และนักวิชาการสาธารณสุขของกรมฯ  
Download รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนกรมควบคุมโรคในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก(WHA) สมัยที่ ๖๗ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส  
Download แบบยืนยันการรับโอนเงินงบประมาณจากกองการเจ้าหน้าที่  
Download ประมาณการค่าใช้จ่าย ผบก./ผบต.  

Download โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการอายุ ปี ๒๕๕๗  

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ ระหว่าง ๒๑-๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรม Richmond Stylish Convention Hotel
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ : การแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ กรมควบคุมโรคสู่การปฏิบัติ(๒๔-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖)
แจ้งประชาสัมพันธ์ตำแหน่งแพทย์ใช้ทุน กรมควบคุมโรค ปี ๒๕๕๗
Download  หลักเกณฑ์ และวิธีดำเนินการคัดเลือกบุคคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ  
Download แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค (Leadership in Disease Control)
Download  (ฉบับปรับปรุง)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการกรมควบคุมโรคประจำปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑  
Download  แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากร‏ ประจำปี ๒๕๕๗  
Download แบบประเมินโครงการจัดอบรมบุคลากรกรมควบคุมโรคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ Download RoadMap สมรรถนะ 
Download Template ตัวชี้วัดยุทธ์ 6 ปี 2557 
Download แบบรายงานการประเมินสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2557 (Technical Competency)(แก้ไข้ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗)
Download Template KPI 10 ตามคำรับรอง 2557  
Download แบบรายงานการประเมินสมรรถนะหลัก 2557  (Core Competency) (แก้ไข้ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗)
Download แบบรายงานการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นตามภารกิจของกรมควบคุมโรค 2557 (Functional Competency) (แก้ไข้ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗)
Download แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ปี 2557   
Download แนวทางการประเมินสมรรถนะ ปี 2557
Download แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ปี 2557(Individual Development Plan) (แก้ไข้ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗)
Download คู่มือแนวทางการประเมินสมรรถนะและการจัดทำIDPปี 2556
 

 
PMS ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

download เเบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือนเเรก ปี 57  (ล่าสุด ณ วันที่ 26 มีนาคม 2557)i_new[2](1)
download ด่วนที่สุด หนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ 0402.8/ว481 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2557 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2557 รอบเเรกi_new[2](1)
 

 
ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการรักษาราชการแทน

ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการรักษาราชการแทน (จำนวน 7 ราย คำสั่งกระทรวงสาธารณสูข) รายละเอียด
 

 
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องรายชื่อผู้สมัครคัดเลือเพื่อเลื่อนระดับทรงคุณวุฒิ และระดับชำเชี่ยวชาญ

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องรายชื่อผู้สมัครคัดเลือเพื่อเลื่อนระดับทรงคุณวุฒิ และระดับชำเชี่ยวชาญ (รวม 7 ตำแหน่ง) รายละเอียด
 

 
ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

Download ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

 

 
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในระดับที่สูงขึ้น(ระดับชำนาญการพิเศษ)

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
(ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 32 ตำแหน่ง)
 

 
PMS ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

download  คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

PMS ข้าราชการ
download  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
download เเบบฟอร์มฯ ของข้าราชการประเภทวิชาการเเละประเภททั่วไปทุกระดับ
download เเบบฟอร์มฯ ของผู้อำนวยการ
download เเบบฟอร์มฯ ของผู้ทรงคุณวุมิ

PMS พนักงานราชการ
download  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
download  เเบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการกรมควบคุมโรค

เเนวทาง PMS สำนักงาน ก.พ.
download  ภาพรวมระบบบริหารผลงานและระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
download  แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
download  ถาม-ตอบ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน
download  เเนวทาง PMS พนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ.
download  คำอธิบายเเนวทาง PMS พนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ.

 

 
เอกสารประกอบการประชุมเครือข่่ายชมรมจริยธรรมกรมควบคุมโรค


Download: เอกสารประกอบการประชุมเครือข่่ายชมรมจริยธรรมกรมควบคุมโรค
 

 
แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาบุคลากร ๒๕๕๓-๒๕๕๖ กรมควบคุมโรค

Download แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาบุคลากร ๒๕๕๓-๒๕๕๖ 
 

 
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมควบคุมโรค

Download หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมควบคุมโรค

 

 
ประกาศกรมควบคุมโรค

 

 
เเนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2555


 

 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 
แนวทางการดำเนินงานภายหลังการปรับโครงสร้าง สคร.ที่ 1 - 12


Download เอกสาร
 

 
กิจกรรมประกวดการออกแบบ “ชุดปฏิบัติการ” สำหรับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค

กิจกรรมประกวดการออกแบบ
 “ชุดปฏิบัติการ” สำหรับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมควบคุมโรคส่งผลงานเข้าประกวดการออกแบบ “ชุดปฏิบัติการ” สำหรับเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรคสวมใส่ขณะออกปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมควบคุมโรคเป็นไปด้วยดีและมีเอกภาพ ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

Download เอกสาร

 

 
แผนปรับปรุงองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค 2555

Download แผนปรับปรุงองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค 2555

 

 
ข้อมูลหลักสูตรและวิทยากรประจำปี 2555

download ข้อมูลหลักสูตรและวิทยากรประจำปี 2555
download ข้อมูลหลักสูตรและวิทยากรประจำปี 2555
 

 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการ

* ประกาศรับสมัคร(ตำแหน่งเกษียณ)

ประกาศรับสมัคร(ตำแหน่งว่าง 3 ตำแหน่ง)

* ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ  download ใบสมัคร

* ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ download ใบสมัคร  และ แบบรายการประกอบคำขอคัดเลือกบุคคล 

* ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส download ใบสมัคร 

* เอกสารประกอบการพิจารณาการขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานเกื้อกูล download 

 

สำหรับหน่วยงาน

* แบบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (เอกสารแนบ 2.2) download 

* แบบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป (เอกสารแนบ 2.3) download


 

 
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร กรมควบคุมโรค 2555

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร กรมควบคุมโรค 2555
 

 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติ(โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของกรมควบคุมโรค (โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

Download เอกสาร
 

 
พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕

พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕

download เอกสาร
 

 
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

download เอกสาร
 

 
ตัวชี้วัดยุทธ์ 6.2 ปี 2556

Download   นำเสนอตัวชี้วัดยุทธ์ 6.2 ปี 2556
 

 
แบบรายงานการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม

แบบรายงานการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม
 

 
โครงการสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม

โครงการสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๕ รายละเอียด 

 

 
คู่มือ ด้านยุทธศาสตร์เเละพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

Download  คู่มือ ด้านยุทธศาสตร์เเละพัฒนาองค์กร
 

 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรโดยกพ. ประจำปี ๒๕๕๗
ผู้บันทึก phat เมื่อ (3 ครั้ง)
ประกาศ,รับสมัคร,ชี้แจง,ระเบียบDownload  โครงการและกำหนดการฝึกอบรมของ ๔ หลักสูตร โดย มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย   
Download  รายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร จัดโดยมูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย และสำนักงาน ก.พ. ประจำปี ๒๕๕๗   
มีต่อ... | จำนวน: 0
 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ
ผู้บันทึก phat เมื่อ (35 ครั้ง)
ประกาศ,รับสมัคร,ชี้แจง,ระเบียบDownload โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ 
มีต่อ... | จำนวน: 0
 
 
กรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง
ผู้บันทึก phat เมื่อ (10 ครั้ง)
ประกาศ,รับสมัคร,ชี้แจง,ระเบียบDownload  กรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง 
มีต่อ... | จำนวน: 0
 
 
ประกาศ: โครงการ "การพัฒนารองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ กระทรวงสาธารณสุข" รุ่นที่ ๑
ผู้บันทึก phat เมื่อ (22 ครั้ง)
ประกาศ,รับสมัคร,ชี้แจง,ระเบียบDownload  ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมอบรมวิชาการในโครงการ "การพัฒนารองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัดกรมต่างๆ กระทรวงสาธารณสุข" รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๔๐ คน  
มีต่อ... | ประกาศ | จำนวน: 0
 
 
ประกาศ: ขอขยายเวลาการรับสมัครโครงการฯ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุุ่นที่ ๒
ผู้บันทึก phat เมื่อ (40 ครั้ง)
ประกาศ,รับสมัคร,ชี้แจง,ระเบียบDownload  ขอขยายเวลาการรับสมัครโครงการหลักสูตรการบริหารการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยื่น สำหรับนักบริหารระดับสูง รุุ่นที่ ๒ 
มีต่อ... | ประกาศ | จำนวน: 0
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุนที่ ๘
ผู้บันทึก phat เมื่อ (45 ครั้ง)
ประกาศ,รับสมัคร,ชี้แจง,ระเบียบDownload  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุนที่ ๘
มีต่อ... | จำนวน: 0
 
 
ประกาศ: ชี้แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี พ.ศ. 2555
ผู้บันทึก evalhr เมื่อ (85 ครั้ง)
ประกาศ,รับสมัคร,ชี้แจง,ระเบียบชี้แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี พ.ศ. 2555
มีต่อ... | ประกาศ | จำนวน: 0
 
 
ประกาศ: หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้แก่ข้าราชการและล
ผู้บันทึก evalhr เมื่อ (67 ครั้ง)
ประกาศ,รับสมัคร,ชี้แจง,ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ กรมควบคุมโรค
มีต่อ... | ประกาศ | จำนวน: 0
 
 
โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษฯ ก.พ.(ที่สธ. ๐๔๐๒.๖/ว ๕๗๔ ลว. ๒๘ ต.ต. ๕๖)
ผู้บันทึก phat เมื่อ (163 ครั้ง)
ประกาศ,รับสมัคร,ชี้แจง,ระเบียบDownload  โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษฯ สำนักงาน ก.พ.  
มีต่อ... | จำนวน: 0
 
 
ตารางรายละเอียดหลักสูตรอบรมนอกกระทรวงฯ ปี ๒๕๕๗ (สธ ๐๔๐๒.๖/ว๑๓๙๔ ลว.๒ ตค. ๕๖)
ผู้บันทึก phat เมื่อ (155 ครั้ง)
ประกาศ,รับสมัคร,ชี้แจง,ระเบียบDownload  ตารางรายละเอียดหลักสูตรอบรมนอกกระทรวงฯ ปี ๒๕๕๗ (สธ ๐๔๐๒.๖/ว๑๓๙๔ ลว.๒ ตค. ๕๖)  
มีต่อ... | จำนวน: 0
 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นายดำรงค์ กัฬหะสุต
0 2590 3041

ค้นหา


สคร1-12
นาฬิกา
Calendar