องค์กร

แสดงเบอร์โทรทั้งหมด | ซ่อนเบอร์

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

Download เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) ประจำปีการศึกษา 2560 icon-new

Download ขอขยายเวลารับสมัครและประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 icon-new

Download แจ้งแก้ไขการสื่อสารค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข MOPH icon-new

หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ สธ0402.3/ว 95 ลงวันที่ 13 มกราคม 2560 แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 20 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

เอกสารประกอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค เพื่อรองรับการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุค Digital Economy (Thailand HR 4.0)
             - Download เอกสารประกอบประชุม
             - ไฟล์วีดีโอ (VDO)บรรยายแผ่นที่1, แผ่นที่2, แผ่นที่3

Download ขอเชิญส่งข้าราชการสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) (Mini Master of Management in Health) รุ่นที่ 22

                                    PMS กรมควบคุมโรค
Download บันทึกแจ้งเวียนแนวทาง PMS ปี 2560
Download หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ข้าราชการ พ.ศ.2559
Download หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ พนักงานราชการ พ.ศ.2559
Download แนวทางการดำเนินงาน PMS ปี 2560
Download แผนพัฒนาปรับปรุงระบบ PMS ปี 2560

Download แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
Download เอกสารประกอบการถ่ายทอดแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2560

Download จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ พร้อมติดตั้ง(เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู) จำนวน 4เครื่อง
Download ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้สำเร็จการศึกษาระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Download ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 8 เครื่อง

Download ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ หรือชำนาญการ 

Download ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายหรือรับโอน

การจัดแผนความต้องการอัตรากำลังรองรับภารกิจระยะสั้น 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และระยะถัดไป (ทุก 5 ปี) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
             - Download เอกสาร.pdf

การจัดอัตรากำลังให้สอดคล้องกับความจำเป็นตามภารกิจของหน่วยงาน

Download ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
Download ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง" รุ่นที่ 3
Download ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขี้น  

Download เสนอรายชื่อข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารงานระดับกลาง (Middle level in Disease Control : MDC) รุ่นที่ 4

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค (Leadership in Disease Control) รุ่นที่6 (LDC6) ประจำปี 2560
           -  Download ใบสมัคร

Download โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคซึ่ง อ.ก.พ. กรมควบคุมโรค ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558
Download แบบบันทึกแผนผังแสดงตำแหน่ง และข้อมูลการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของบุคลากรในสังกัด
Download การบริหารจัดการอัตรากำลัง กรมควบคุมโรค ประจำปี2559
Download รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งนิดิกรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 91
Download บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ (สธ 0402.3 /ว 429) วันที่28 กันยายน2559
Download  ทุน หลักสูตรมหาบัณฑิตฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สธ 0402.6/ ว 426) 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ 
               - Downlad ใบสมัคร
Download ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ และวัสดุงานบ้านและงานครัวจำนวน 29 รายการ รวม 72 รายการ 
Download จ้างพิมพ์พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 จำนวน 15,000เล่ม ของศูนย์กฎหมาย
Download จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ป้ายเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่) และอนุมัติราคากลางพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Download จ้างพิมพ์พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ฉบับภาษาอังกฤษ และอนุมัติราคากลางพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของศูนย์กฎหมาย
Download จ้างพิมพ์หนังสือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน กรมควบคุมโรค
Download การสำรวจข้อมูลผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข 
Download รายงานขอความเห็นชอบในการทำโล่เกษียณอายุราชการ สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2559 และอนุมัติราคากลางพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Download การบรรยาย เรื่อง"การวางแผนกำลังคน กรมควบคุมโรค" โดย นางธัญลักษณ์ เอกอุ่น นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
Download รายงานขอความเห็นชอบในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และอนุมัติราคากลางพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของศูนย์กฎหมาย
Download ขอเชิญเข้าร่วมประขุมวิชาการกรมการแพทย์ ปี2559 "เส้นทางความสำเร็จกับความเป็นเลิศทางการแพทย์"
Download ประกาศจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 13 รายการ
Download ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
Download  ที่ สธ0402.1/ว 266 เรื่อง กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
Download  ประกาศราคากลางการจ้างพิมพ์พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
Download  รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
download แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศพนักงานกระทรวงและรายชื่อพนักงานกระทรวงฯ  update 8 มิ.ย. 2559

Download บริหารและพัฒนากำลังคนสู่ความเป็นเลิศด้านการควบคุมโรคของประเทศ พัฒนาคน พัฒนาผลงาน พัฒนาเครือข่าย

PMS ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

download แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบที่ 2 (1เม.ย.- 30ก.ย.2559)
download หนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ 0402.8/ว2441 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
download  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2558
download  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ.2558
download  เเนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคากรกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

*********************************************************************************

Download ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2559
Download การประเมินผลระบบบริหารงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค โดย นางปาจารีย์ อัศวเสนา
Download การใช้งานระบบ DPIS 
Download ประกาศรับสมัครเข้าร่วมหลักสูตร EDC 3
Download โครงการพัฒนาผู้นำด้านการบริหารงานป้องกันควบคุมโรค (Executive in Disease Control :EDC) รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2559
Download ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2
Download ประกาศรับสมัครรับทุนพัฒนาบุคลากร ณ ต่างประเทศ (ประจำปี 2559)
Download ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (ศึกษา)
Download file บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนแนบท้านคำสั่ง (การเยียวยา)
Download เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง "เขียนเอกสารทางวิชาการอย่างไร? ให้มีคุณภาพ

Download การมอบอำนาจการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
Download แบบฟอร์มขอรับจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากรในต่างประเทศ ปี 2559

Download ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาการจัดพิมพ์พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยวิธีตกลงราคาการเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช.

Download ประกาศราคากลางในการจ้างพิมพ์พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 

Download ประกาศราคากลางในการจ้างพิมพ์พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

Download แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค

Download ประชุมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องสิทธิเเละความเสมอภาคระหว่างหญิงชายกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

Dowload  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือรับทุนกรมควบคุมโรคประจำปีงบประมาณ 2558 (ทุนฝึกอบรมระยะสั้นในต่างประเทศ)

Download
ประกาศรับสมัครผู้รับทุนกรมควบคุมโรคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ทุนฝึกอบรมระยะสั้นในต่างประเทศ
Download
 ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น 
Download หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1008/ว2 ลงวันที่ 19 ก.พ.2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง 
Download สาระสำคัญของหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1008/ว2 ลงวันที่ 19 ก.พ.2558 

Download แนวทางการสรรหาพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2558-2559 

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2558" วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
Download ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) และการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับบุคคล (KPIs Cascading to Individual Scorecard) 
Download แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2558-2562 
Download แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมควบคุมโรค ผ่านระบบออนไลน์ (PMS Online)
Download การใช้งานระบบ DPIS 

คำสั่งมอบอำนาจหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาพนักงานราชการ Download 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อปรับระดับ 3 เป็นระดับ 4 ของลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2557 Download 

ประกาศผลการคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2556 (เพิ่มเติม)

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพสายงานแพทย์และนักวิชาการสาธารณสุขกรมควบคุมโรค

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ สู่บทบาทการเป็น National Health Anthority : NHA ของกรมควมคุมโรค   Download 

รายงานผลการวิเคราะห์สภาพกำลังคน : การวิเคราะห์อุปทานกำลังคน (Supply Analysis) กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  Download 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาพนักงานราชการ (conference 2 มิ.ย. 2557)

Download เอกสารประกอบคำบรรยายโครงการสัมมนาเครือข่ายจริยธรรมกรมควบคุมโรค ๒๕๕๗  

Download เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง  

การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และแนวทางการดำเนินการจัดลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
Download รายงานการประชุมพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 13 พ.ย.56
Download ว 815 ชลอการจ้าง 23 กย 56
Download ว974 การจ้างพนักงานกระทรวง สธ.

*********************************************************************************
กลุ่มบริหารทั่วไป

Download ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
Download ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
Download แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
Download  ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ตำแหน่งเลขที่61 กองจ.)  
Download  แบบบรรยายลักษณะงาน (job description) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 61 กอง จ. 
Download  สัมมนาเครือข่ายจริยธรรม จ.กาญจนบุรี ปี ๒๕๕๖
การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
Download การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
Download ชะลอการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
Download แบบฟอร์มบัญชีจัดตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

*********************************************************************************

(((( ก ลุ่ ม พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ))))

Download ขอขยายเวลารับสมัครและประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 icon-new
Download ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรับทุนพัฒนาบุคลากร กรมควบคุมโรค ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 icon-new
Download ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560icon-new
Download ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560 icon-new
Download ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
Download รายชื่อเพิ่มเติมโครงการ Team Synergy
Download โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพเป็นเลิศ (Team Synergy)

Download ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
Download ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ (สำนักงาน ก.พ.)

โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง กรมควบคุมโรค (MDC) รุ่นที่ 4 
            Download ประกาศรายชื่อ
            Download แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ
Download หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นปยส.) รุ่น 8
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค (Leadership in Disease Control) รุ่นที่6 (LDC6) ประจำปี 2560

การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนพัฒนาบุคลากร ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560 
            Download ใบสมัคร

Download (update)แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิงตาม Template ตัวชี้วัดคำรับรองที่ 6 ปี 2559
Download ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกรับทุนพัฒนาบุคลากร กรมควบคุมโรค ณ ต่างประเทศ ปี 2559 รอบที่ 2  
Download รายงานผลตัวชี้วัดคำรับรองฯ ตัวชี้วัดที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2559 รอบ 6 เดือน
Download (ปรับปรุงใหม่)แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ปี 2559
Download ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารงานระดับกลาง(MDC)รุ่นที่ 3
Download แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้สมัครMDC3ช่วง1
Download ประชาสัมพันธ์โครงการแผนพัฒนาบุคลากรที่น่าสนใจ
Download เอกสารประกอบการอบรมและงานนำเสนอ EDC.3 Workshop2 วันที่ 15-19 กพ.2559 (แผ่นที่1)
 Download เอกสารประกอบการอบรมและงานนำเสนอ EDC.3 Workshop2 วันที่ 15-19 กพ.2559 (แผ่นที่2)
Download ประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพสายงานแพทย์และนักวิชาการสาธารณสุข
Download แผนพัฒนาบุคลากรกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2559 (update)
Download หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการไปฝึกอบรมหลักสูตรของหน่วยงานภายนอก
Download Presentation_HRD Plan (8-9 ธ.ค. 58 ณ โรงแรมเดอะลอฟท์ รีสอร์ท)
Download แนวทางการประเมินสมรรถนะและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2559
Download คู่มือหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม(ฉบับปรับปรุงปี 2558 ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2558)พร้อมแบบฟอร์ม   
Download ไฟล์สรุปการเรียนรู้และเอกสารบรรยายโครงการพัฒนาผู้นำด้านการบริหารงานป้องกันควบคุมโรค รุ่นที่ 2

แนวปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินงาน เรื่อง การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ กรมควบคุมโรค
แนวปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินงาน เรื่อง การลาศึกษาภายในประเทศ กรมควบคุมโรค
Download  (ฉบับปรับปรุง)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการกรมควบคุมโรคประจำปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑  
 

 
ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการรักษาราชการแทน

ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการรักษาราชการแทน (จำนวน 7 ราย คำสั่งกระทรวงสาธารณสูข) รายละเอียด
 

 
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องรายชื่อผู้สมัครคัดเลือเพื่อเลื่อนระดับทรงคุณวุฒิ และระดับชำเชี่ยวชาญ

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องรายชื่อผู้สมัครคัดเลือเพื่อเลื่อนระดับทรงคุณวุฒิ และระดับชำเชี่ยวชาญ (รวม 7 ตำแหน่ง) รายละเอียด
 

 
ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

Download ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

 

 
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในระดับที่สูงขึ้น(ระดับชำนาญการพิเศษ)

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
(ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 32 ตำแหน่ง)
 

 
เอกสารประกอบการประชุมเครือข่่ายชมรมจริยธรรมกรมควบคุมโรค


Download: เอกสารประกอบการประชุมเครือข่่ายชมรมจริยธรรมกรมควบคุมโรค
 

 
แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาบุคลากร ๒๕๕๓-๒๕๕๖ กรมควบคุมโรค

Download แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาบุคลากร ๒๕๕๓-๒๕๕๖ 
 

 
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมควบคุมโรค

Download หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมควบคุมโรค

 

 
ประกาศกรมควบคุมโรค

 

 
เเนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2555


 

 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 
แนวทางการดำเนินงานภายหลังการปรับโครงสร้าง สคร.ที่ 1 - 12


Download เอกสาร
 

 
กิจกรรมประกวดการออกแบบ “ชุดปฏิบัติการ” สำหรับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค

กิจกรรมประกวดการออกแบบ
 “ชุดปฏิบัติการ” สำหรับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมควบคุมโรคส่งผลงานเข้าประกวดการออกแบบ “ชุดปฏิบัติการ” สำหรับเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรคสวมใส่ขณะออกปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมควบคุมโรคเป็นไปด้วยดีและมีเอกภาพ ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

Download เอกสาร

 

 
แผนปรับปรุงองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค 2555

Download แผนปรับปรุงองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค 2555

 

 
ข้อมูลหลักสูตรและวิทยากรประจำปี 2555

download ข้อมูลหลักสูตรและวิทยากรประจำปี 2555
download ข้อมูลหลักสูตรและวิทยากรประจำปี 2555
 

 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการ

* ประกาศรับสมัคร(ตำแหน่งเกษียณ)

ประกาศรับสมัคร(ตำแหน่งว่าง 3 ตำแหน่ง)

* ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ  download ใบสมัคร

* ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ download ใบสมัคร  และ แบบรายการประกอบคำขอคัดเลือกบุคคล 

* ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส download ใบสมัคร 

* เอกสารประกอบการพิจารณาการขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานเกื้อกูล download 

 

สำหรับหน่วยงาน

* แบบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (เอกสารแนบ 2.2) download 

* แบบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป (เอกสารแนบ 2.3) download


 

 
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร กรมควบคุมโรค 2555

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร กรมควบคุมโรค 2555
 

 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติ(โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของกรมควบคุมโรค (โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

Download เอกสาร
 

 
พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕

พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕

download เอกสาร
 

 
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

download เอกสาร
 

 
ตัวชี้วัดยุทธ์ 6.2 ปี 2556

Download   นำเสนอตัวชี้วัดยุทธ์ 6.2 ปี 2556
 

 
แบบรายงานการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม

แบบรายงานการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม
 

 
โครงการสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม

โครงการสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๕ รายละเอียด 

 

 
คู่มือ ด้านยุทธศาสตร์เเละพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

Download  คู่มือ ด้านยุทธศาสตร์เเละพัฒนาองค์กร
 

 
การประเมินมาตรฐานความโปร่งใสกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

download  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเเนวทางการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค ผ่านระบบ VDO Conference วันที่ 12 มิ.ย.57 i_new[2](1)

download  การปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลเเละประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 i_new[2](1)

download  การปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลเเละประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 103 i_new[2](1)

 download  Slide บรรยาย มาตรา 100 ,103 i_new[2](1)

 

 
PMS กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

i_new[2](1)ประชุมเชิงปฏิบัติการ เเนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมควบคุมโรค วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมจันทรวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค

images (97)  หนังสื่อกองการเจ้าหน้าที่ ที่ สธ 0402.8/ว 314 ลงวันที่ 10 เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เเนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมควบคุมโรค download

images (97)  เอกสารประกอบการประชุม

1) คูู่มือ เเนวทางการกำหนดตัวชี้วัดเเละค่าเป้าหมาย download

2) เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง “แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการและกำหนดตัวชี้วัดค่าเป้าหมายรายบุคคล” โดย : ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร download

3) ผลการใช้งานระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ ผ่านระบบออนไลน์ (PMS Online)
ของบุคลากรกรมควบคุมโรค download

images (97) หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2558)

download หนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ 0402.8/ว1210 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2558

download หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

download หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ

images (97)  เเนวทางการดำเนินงานบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2558)

download หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ สธ 0402.8/ว245 ลงวันที่ 26 พ.ค. 2558

download เเนวทางการดำเนินงานการบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2558)

download เเนวทางการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ตามมาตรวัดสมรรถนะกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2558)

 

5555

 

 
เเผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกเเละความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

download  เเผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกเเละความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 

 
การมอบอำนาจการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

Download การมอบอำนาจการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
 

 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรโดยกพ. ประจำปี ๒๕๕๗
ผู้บันทึก phat เมื่อ (581 ครั้ง)
ประกาศ,รับสมัคร,ชี้แจง,ระเบียบDownload  โครงการและกำหนดการฝึกอบรมของ ๔ หลักสูตร โดย มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย   
Download  รายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร จัดโดยมูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย และสำนักงาน ก.พ. ประจำปี ๒๕๕๗   
มีต่อ... | จำนวน: 0
 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ
ผู้บันทึก phat เมื่อ (600 ครั้ง)
ประกาศ,รับสมัคร,ชี้แจง,ระเบียบDownload โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ 
มีต่อ... | จำนวน: 0
 
 
กรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง
ผู้บันทึก phat เมื่อ (516 ครั้ง)
ประกาศ,รับสมัคร,ชี้แจง,ระเบียบDownload  กรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง 
มีต่อ... | จำนวน: 0
 
 
ประกาศ: โครงการ "การพัฒนารองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ กระทรวงสาธารณสุข" รุ่นที่ ๑
ผู้บันทึก phat เมื่อ (517 ครั้ง)
ประกาศ,รับสมัคร,ชี้แจง,ระเบียบDownload  ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมอบรมวิชาการในโครงการ "การพัฒนารองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัดกรมต่างๆ กระทรวงสาธารณสุข" รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๔๐ คน  
มีต่อ... | ประกาศ | จำนวน: 0
 
 
ประกาศ: ขอขยายเวลาการรับสมัครโครงการฯ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุุ่นที่ ๒
ผู้บันทึก phat เมื่อ (492 ครั้ง)
ประกาศ,รับสมัคร,ชี้แจง,ระเบียบDownload  ขอขยายเวลาการรับสมัครโครงการหลักสูตรการบริหารการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยื่น สำหรับนักบริหารระดับสูง รุุ่นที่ ๒ 
มีต่อ... | ประกาศ | จำนวน: 0
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุนที่ ๘
ผู้บันทึก phat เมื่อ (483 ครั้ง)
ประกาศ,รับสมัคร,ชี้แจง,ระเบียบDownload  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุนที่ ๘
มีต่อ... | จำนวน: 0
 
 
ประกาศ: ชี้แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี พ.ศ. 2555
ผู้บันทึก evalhr เมื่อ (774 ครั้ง)
ประกาศ,รับสมัคร,ชี้แจง,ระเบียบชี้แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี พ.ศ. 2555
มีต่อ... | ประกาศ | จำนวน: 0
 
 
ประกาศ: หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้แก่ข้าราชการและล
ผู้บันทึก evalhr เมื่อ (744 ครั้ง)
ประกาศ,รับสมัคร,ชี้แจง,ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ กรมควบคุมโรค
มีต่อ... | ประกาศ | จำนวน: 0
 
 
โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษฯ ก.พ.(ที่สธ. ๐๔๐๒.๖/ว ๕๗๔ ลว. ๒๘ ต.ต. ๕๖)
ผู้บันทึก phat เมื่อ (724 ครั้ง)
ประกาศ,รับสมัคร,ชี้แจง,ระเบียบDownload  โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษฯ สำนักงาน ก.พ.  
มีต่อ... | จำนวน: 0
 
 
ตารางรายละเอียดหลักสูตรอบรมนอกกระทรวงฯ ปี ๒๕๕๗ (สธ ๐๔๐๒.๖/ว๑๓๙๔ ลว.๒ ตค. ๕๖)
ผู้บันทึก phat เมื่อ (799 ครั้ง)
ประกาศ,รับสมัคร,ชี้แจง,ระเบียบDownload  ตารางรายละเอียดหลักสูตรอบรมนอกกระทรวงฯ ปี ๒๕๕๗ (สธ ๐๔๐๒.๖/ว๑๓๙๔ ลว.๒ ตค. ๕๖)  
มีต่อ... | จำนวน: 0
 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นายยุทธพงษ์  เกียรติยุทธชาติ
ค้นหา


TALK ABOUT 

 

สคร1-12