องค์กร

แสดงเบอร์โทรทั้งหมด | ซ่อนเบอร์

 
HR_DDC

Download หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1008/ว2 ลงวันที่ 19 ก.พ.2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง i_new[2](1)
Download สาระสำคัญของหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1008/ว2 ลงวันที่ 19 ก.พ.2558 i_new[2](1)

Download แนวทางการสรรหาพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2558-2559 

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2558" วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
Download ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) และการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับบุคคล (KPIs Cascading to Individual Scorecard) 
Download แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2558-2562 
Download แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมควบคุมโรค ผ่านระบบออนไลน์ (PMS Online)
Download การใช้งานระบบ DPIS 

คำสั่งมอบอำนาจหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาพนักงานราชการ Download 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อปรับระดับ 3 เป็นระดับ 4 ของลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2557 Download 

ประกาศผลการคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2556 (เพิ่มเติม)

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพสายงานแพทย์และนักวิชาการสาธารณสุขกรมควบคุมโรค

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ สู่บทบาทการเป็น National Health Anthority : NHA ของกรมควมคุมโรค   Download 

รายงานผลการวิเคราะห์สภาพกำลังคน : การวิเคราะห์อุปทานกำลังคน (Supply Analysis) กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  Download 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาพนักงานราชการ (conference 2 มิ.ย. 2557)

Download เอกสารประกอบคำบรรยายโครงการสัมมนาเครือข่ายจริยธรรมกรมควบคุมโรค ๒๕๕๗  

Download เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง  

การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และแนวทางการดำเนินการจัดลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
Download รายงานการประชุมพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 13 พ.ย.56
Download ว 815 ชลอการจ้าง 23 กย 56
Download ว974 การจ้างพนักงานกระทรวง สธ.

***********************************

กลุ่มบริหารทั่วไป

Download ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
Download ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
Download แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
Download  ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ตำแหน่งเลขที่61 กองจ.)  
Download  แบบบรรยายลักษณะงาน (job description) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 61 กอง จ. 
Download  สัมมนาเครือข่ายจริยธรรม จ.กาญจนบุรี ปี ๒๕๕๖

การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
Download การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
Download ชะลอการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
Download แบบฟอร์มบัญชีจัดตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

*******************************************

((((( กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล ))))

Download โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความก้าวหน้าในสายงานแพทย์กรมควบคุมโรค 7-8 พ.ค. 2558 ณ โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท จ.ปทุมธานี i_new[2](1)
Download ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนกรมควบคุมโรคในการเข้าประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 68 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส i_new[2](1)
Download ชี้แจงการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2558i_new[2](1)
Download เอกสารประกอบการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง จากโครงการ MDC รุ่นที่ 2
Download ไฟล์สรุปการเรียนรู้และเอกสารบรรยายโครงการพัฒนาผู้นำด้านการบริหารงานป้องกันควบคุมโรค รุ่นที่ 2
Download หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลกรมควบคุมโรค
Download แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
Download ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารงานระดับกลาง (MDC) รุ่นที่ 2
Download รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2558  
Downloadโครงการพํฒนานักบริหารงานระดับกลาง (MDC) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558
Download รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้แทนกรมควบคุมโรคในการเข้าประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 68 ประจำปี 2558
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมใน และ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 ดังนี้
  - หนังสือ ก.พ. ที่ นร 1004.1/3664 วันที่ 9 พ.ย. 57  Download
  - ทุนสำหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง Download
  - ทุนสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ Download 
Download ประกาศรายชื่อผู้ผ่านกลั่นกรอง เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 
Download ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนกรมควบคุมโรคไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2558
Download รายละเอียด Template ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 6 ปีงบประมาณ 2558 (ฉบับปรับแก้ 3 ธันวาคม 2557)
โครงการพัฒนาผู้นำด้านการบริหารงานป้องกันควบคุมโรค (EDC) รุ่นที่ 2 
  Download หลักสูตร EDC
  Download สรุปโครงสร้างหลักสูตร EDC (One Page)
  Download กำหนดการอบรม
  Download ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
  Download Poster ประชาสัมพันธ์ EDC
  Download คำนิยมจาก EDC รุ่น 1

Download แนวทางการประเมินสมรรถนะบุคลากรกรมควบคุมโรค ปี 2558i_new[2](1)
Download คู่มือแนวทางการประเมินสมรรถนะและการจัดทำIDP ปี 2558i_new[2](1)

Download สรุปแผนพัฒนาบุคลากรกรมควบคุมโรค ประจำปี 2558
- โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกรมควบคุมโรค ปี 2558 ดังกล่าวนี้ หน่วยงานสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการตามคุณสมบัติกลุ่มเป้าหมายของแต่ละโครงการ และสามารถนำไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานได้
- โปรดส่งแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน โดยแสดงข้อมูลประกอบการจัดทำแผนฯ ได้แก่ ที่มาและสภาพปัญหา การวิเคราะห์ผลการประเมินสมรรถนะปี 2557 และแผนการพัฒนาที่ระบุหลักสูตร วิธีการพัฒนา ระยะเวลาการพัฒนาและผู้รับผิดชอบ ให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

- ขอรับข้อมูลเป็นไฟล์ โดยส่งมาที่ : นางสาวลลิตา เดชเป้า โทรศัพท์ 02-590-3043 โทรสาร 02-590-3043 หรือ 02-591-8404 e-mail: lalita.rosierose@gmail.com

Download สรุปโครงการอบรมบุคลากรตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพ ปี 2557

Download ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทางการบริหารของหน่วยงานนอกสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558

Download
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ 2558
Download
 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรผ่านระบบออนไลน์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557   

Download การรับสมัครอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง 
รุ่นที่ 31 

Download การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ของกรมควบคุมโรค 
1. รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2557 (เอกสาร 1)
2. รายงานผลการประเมินสมรรถนะ รอบ 6 เดือนหลัง ประจำปี 2557 (เอกสาร 2)
3. แผนพัฒนาบุคลากรกรมควบุคโรค ประจำปี 2558 (ถ้ามี) (เอกสาร 3)
4.แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ประจำปี 2558 (เอกสาร 4)

Download อบรมหลักสูตร "การบริหารการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ยุคใหม่ สำหรับผู้บริหารองค์กรภาครัฐ" รุ่นที่ 1-3 
Download รายงานผลการจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
Download เอกสารประกอบการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานกรมควบคุมโรค ระหว่างวันที่ 6-8 ก.ค.2557 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา จ.สมุทรสงคราม
Download เอกสารประกอบคำบรรยาย LDC รุ่นที่ ๕ ครั้งที่ ๑  
Download ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗  
Download ขอเชิญบุคคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานกรมควบคุมโรค  

แนวปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินงาน เรื่อง การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ กรมควบคุมโรค
แนวปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินงาน เรื่อง การลาศึกษาภายในประเทศ กรมควบคุมโรค

Download แบบยืนยันการรับโอนเงินงบประมาณจากกองการเจ้าหน้าที่  

Download ประมาณการค่าใช้จ่าย ผบก./ผบต.  
Download โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการอายุ ปี ๒๕๕๗  
Download  หลักเกณฑ์ และวิธีดำเนินการคัดเลือกบุคคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ  
Download แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค (Leadership in Disease Control)
Download  (ฉบับปรับปรุง)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการกรมควบคุมโรคประจำปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑  
Download RoadMap สมรรถนะ 
Download คู่มือแนวทางการประเมินสมรรถนะและการจัดทำIDPปี 2557
Download Template ตัวชี้วัดยุทธ์ 6 ปี 2557 
Download Template KPI 10 ตามคำรับรอง 2557  
Download แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ปี 2557(Individual Development Plan) (แก้ไข้ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗)
 

 
ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการรักษาราชการแทน

ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการรักษาราชการแทน (จำนวน 7 ราย คำสั่งกระทรวงสาธารณสูข) รายละเอียด
 

 
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องรายชื่อผู้สมัครคัดเลือเพื่อเลื่อนระดับทรงคุณวุฒิ และระดับชำเชี่ยวชาญ

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องรายชื่อผู้สมัครคัดเลือเพื่อเลื่อนระดับทรงคุณวุฒิ และระดับชำเชี่ยวชาญ (รวม 7 ตำแหน่ง) รายละเอียด
 

 
ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

Download ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

 

 
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในระดับที่สูงขึ้น(ระดับชำนาญการพิเศษ)

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
(ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 32 ตำแหน่ง)
 

 
เอกสารประกอบการประชุมเครือข่่ายชมรมจริยธรรมกรมควบคุมโรค


Download: เอกสารประกอบการประชุมเครือข่่ายชมรมจริยธรรมกรมควบคุมโรค
 

 
แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาบุคลากร ๒๕๕๓-๒๕๕๖ กรมควบคุมโรค

Download แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาบุคลากร ๒๕๕๓-๒๕๕๖ 
 

 
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมควบคุมโรค

Download หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมควบคุมโรค

 

 
ประกาศกรมควบคุมโรค

 

 
เเนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2555


 

 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 
แนวทางการดำเนินงานภายหลังการปรับโครงสร้าง สคร.ที่ 1 - 12


Download เอกสาร
 

 
กิจกรรมประกวดการออกแบบ “ชุดปฏิบัติการ” สำหรับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค

กิจกรรมประกวดการออกแบบ
 “ชุดปฏิบัติการ” สำหรับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมควบคุมโรคส่งผลงานเข้าประกวดการออกแบบ “ชุดปฏิบัติการ” สำหรับเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรคสวมใส่ขณะออกปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมควบคุมโรคเป็นไปด้วยดีและมีเอกภาพ ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

Download เอกสาร

 

 
แผนปรับปรุงองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค 2555

Download แผนปรับปรุงองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค 2555

 

 
ข้อมูลหลักสูตรและวิทยากรประจำปี 2555

download ข้อมูลหลักสูตรและวิทยากรประจำปี 2555
download ข้อมูลหลักสูตรและวิทยากรประจำปี 2555
 

 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการ

* ประกาศรับสมัคร(ตำแหน่งเกษียณ)

ประกาศรับสมัคร(ตำแหน่งว่าง 3 ตำแหน่ง)

* ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ  download ใบสมัคร

* ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ download ใบสมัคร  และ แบบรายการประกอบคำขอคัดเลือกบุคคล 

* ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส download ใบสมัคร 

* เอกสารประกอบการพิจารณาการขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานเกื้อกูล download 

 

สำหรับหน่วยงาน

* แบบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (เอกสารแนบ 2.2) download 

* แบบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป (เอกสารแนบ 2.3) download


 

 
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร กรมควบคุมโรค 2555

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร กรมควบคุมโรค 2555
 

 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติ(โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของกรมควบคุมโรค (โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

Download เอกสาร
 

 
พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕

พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕

download เอกสาร
 

 
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

download เอกสาร
 

 
ตัวชี้วัดยุทธ์ 6.2 ปี 2556

Download   นำเสนอตัวชี้วัดยุทธ์ 6.2 ปี 2556
 

 
แบบรายงานการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม

แบบรายงานการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม
 

 
โครงการสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม

โครงการสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๕ รายละเอียด 

 

 
คู่มือ ด้านยุทธศาสตร์เเละพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

Download  คู่มือ ด้านยุทธศาสตร์เเละพัฒนาองค์กร
 

 
การประเมินมาตรฐานความโปร่งใสกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

download  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเเนวทางการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค ผ่านระบบ VDO Conference วันที่ 12 มิ.ย.57 i_new[2](1)

download  การปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลเเละประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 i_new[2](1)

download  การปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลเเละประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 103 i_new[2](1)

 download  Slide บรรยาย มาตรา 100 ,103 i_new[2](1)

 

 
หลักเกณฑ์เเละวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ.2558

i_new[2](1)บันทึก เเจ้งเวียนหลักเกณฑ์เเละวิธประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเเละพนักงานราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ.2558

i_new[2](1) หลักเกณฑ์เเละวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ.2558

i_new[2](1) ลักเกณฑ์เเละวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ.2558

5555

 

 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรโดยกพ. ประจำปี ๒๕๕๗
ผู้บันทึก phat เมื่อ (183 ครั้ง)
ประกาศ,รับสมัคร,ชี้แจง,ระเบียบDownload  โครงการและกำหนดการฝึกอบรมของ ๔ หลักสูตร โดย มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย   
Download  รายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร จัดโดยมูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย และสำนักงาน ก.พ. ประจำปี ๒๕๕๗   
มีต่อ... | จำนวน: 0
 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ
ผู้บันทึก phat เมื่อ (195 ครั้ง)
ประกาศ,รับสมัคร,ชี้แจง,ระเบียบDownload โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ 
มีต่อ... | จำนวน: 0
 
 
กรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง
ผู้บันทึก phat เมื่อ (144 ครั้ง)
ประกาศ,รับสมัคร,ชี้แจง,ระเบียบDownload  กรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง 
มีต่อ... | จำนวน: 0
 
 
ประกาศ: โครงการ "การพัฒนารองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ กระทรวงสาธารณสุข" รุ่นที่ ๑
ผู้บันทึก phat เมื่อ (130 ครั้ง)
ประกาศ,รับสมัคร,ชี้แจง,ระเบียบDownload  ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมอบรมวิชาการในโครงการ "การพัฒนารองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัดกรมต่างๆ กระทรวงสาธารณสุข" รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๔๐ คน  
มีต่อ... | ประกาศ | จำนวน: 0
 
 
ประกาศ: ขอขยายเวลาการรับสมัครโครงการฯ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุุ่นที่ ๒
ผู้บันทึก phat เมื่อ (152 ครั้ง)
ประกาศ,รับสมัคร,ชี้แจง,ระเบียบDownload  ขอขยายเวลาการรับสมัครโครงการหลักสูตรการบริหารการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยื่น สำหรับนักบริหารระดับสูง รุุ่นที่ ๒ 
มีต่อ... | ประกาศ | จำนวน: 0
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุนที่ ๘
ผู้บันทึก phat เมื่อ (158 ครั้ง)
ประกาศ,รับสมัคร,ชี้แจง,ระเบียบDownload  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุนที่ ๘
มีต่อ... | จำนวน: 0
 
 
ประกาศ: ชี้แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี พ.ศ. 2555
ผู้บันทึก evalhr เมื่อ (406 ครั้ง)
ประกาศ,รับสมัคร,ชี้แจง,ระเบียบชี้แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี พ.ศ. 2555
มีต่อ... | ประกาศ | จำนวน: 0
 
 
ประกาศ: หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้แก่ข้าราชการและล
ผู้บันทึก evalhr เมื่อ (395 ครั้ง)
ประกาศ,รับสมัคร,ชี้แจง,ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ กรมควบคุมโรค
มีต่อ... | ประกาศ | จำนวน: 0
 
 
โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษฯ ก.พ.(ที่สธ. ๐๔๐๒.๖/ว ๕๗๔ ลว. ๒๘ ต.ต. ๕๖)
ผู้บันทึก phat เมื่อ (341 ครั้ง)
ประกาศ,รับสมัคร,ชี้แจง,ระเบียบDownload  โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษฯ สำนักงาน ก.พ.  
มีต่อ... | จำนวน: 0
 
 
ตารางรายละเอียดหลักสูตรอบรมนอกกระทรวงฯ ปี ๒๕๕๗ (สธ ๐๔๐๒.๖/ว๑๓๙๔ ลว.๒ ตค. ๕๖)
ผู้บันทึก phat เมื่อ (334 ครั้ง)
ประกาศ,รับสมัคร,ชี้แจง,ระเบียบDownload  ตารางรายละเอียดหลักสูตรอบรมนอกกระทรวงฯ ปี ๒๕๕๗ (สธ ๐๔๐๒.๖/ว๑๓๙๔ ลว.๒ ตค. ๕๖)  
มีต่อ... | จำนวน: 0
 
ค้นหา


TALK ABOUT


 

 สคร1-12