ยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

 • • กฏ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  • คู่มือ แนวทางการดำเนินงาน
  • แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง


  Workflow ผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับผิดชอบ
  รายละเอียด 1. นายศุภสิทธิ์ ปรีชาพันธุ์
  2. นางสาวอุบลวรรณ พุ่มไสว
  3. นายวิทยา เดชคุณ
 • • กฏ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  • คู่มือ แนวทางการดำเนินงาน
  • แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง


  Workflow ผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับผิดชอบ
  รายละเอียด 1. นายศุภสิทธิ์ ปรีชาพันธุ์
  2. นางสาวอุบลวรรณ พุ่มไสว
  3. นายวิทยา เดชคุณ
 • • กฏ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  • คู่มือ แนวทางการดำเนินงาน
  • แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง


  Workflow ผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับผิดชอบ
  รายละเอียด 1. นายศุภสิทธิ์ ปรีชาพันธุ์
  2. นางสาวอุบลวรรณ พุ่มไสว
  3. นายวิทยา เดชคุณ
 • • กฏ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  • คู่มือ แนวทางการดำเนินงาน
  • แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง


  Workflow ผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับผิดชอบ
  รายละเอียด 1. นายศุภสิทธิ์ ปรีชาพันธุ์
  2. นายวิทยา เดชคุณ
 • • กฏ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  • คู่มือ แนวทางการดำเนินงาน
  • แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง


  Workflow ผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับผิดชอบ
  รายละเอียด 1. นายศุภสิทธิ์ ปรีชาพันธุ์
  2. นางสาวอุบลวรรณ พุ่มไสว
  3. นายวิทยา เดชคุณ
  4. นางสาวดลนภา กุลนอก
 • • กฏ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  • คู่มือ แนวทางการดำเนินงาน
  • แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง


  Workflow ผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับผิดชอบ
  รายละเอียด 1. นายศุภสิทธิ์ ปรีชาพันธุ์
  2. นางสาวอุบลวรรณ พุ่มไสว
 • • กฏ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  • คู่มือ แนวทางการดำเนินงาน
  • แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง


  Workflow ผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับผิดชอบ
  รายละเอียด 1. นายศุภสิทธิ์ ปรีชาพันธุ์
  2. นางสาวพัชรดา  โล่ห์ทอง