ยินดีต้อนรับ
โปรดล็อคอินเข้าสู่ระบบ

PMS

ผลการดำเนินการในระบบ PMS ONLINE (ระดับกรม)
ภาพรวมบุคลากร
90.23%
- ข้าราชการ
88.41%
- พนักงานราชการ
95.19%

HRE

เข้าสู่ระบบเพื่อรายงานผล

HRD

เข้าสู่ระบบเพื่อรายงานผล

Work From Home

รายงานการดำเนินการตามมาตรการให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกสำนักงานและปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

เข้าสู่ระบบเพื่อรายงานผล

© กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร กองบริหารทรัพยากรบุคคล