บัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ลำดับ
หน่วยงาน
ดาวน์โหลดข้อมูล (Excel File)
หมายเหตุ

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มประเมินผลการปฏิบัติงาน   โทร 0-2590-3057-58  update 25 มิ.ย.56