การจัดการความรู้ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

เกร็ดความรู้

                การประเมินผลงาน

- การจัดกลุ่มตำแหน่งประเภทผู้ปฏิบัติงานที่อาศัยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะตัว (ว 34/47)
- กำหนด ระยะเวลาขั้นต่ำ (ว 34/47)
- การจัดกลุ่มตำแหน่งประเภทผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภทเชียวชาญเฉพาะ (ว 16/38-10/48)
- กำหนด ระยะเวลาขั้นต่ำ (ว 16/38 - 10/48)

- การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

-

คู่มือการคัดเลือกข้าราชการ
HOW TO

ฝ่ายสรรหาฯ
กลับหน้าแรก
KM กอง

 

 

 

 

 

 

การจัดกลุ่มตำแหน่งประเภทผู้ปฏิบัติงานที่อาศัยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะตัว (ว 34/47)
     ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.9/127 ลว. 20 ก.ค. 41

กลุ่มที่ 1

หนังสือฯ ก.พ.
ที่ออกก่อน

กลุ่มที่ 4

หนังสือฯ ก.พ.
ที่ออกก่อน

จ.บันทึกข้อมูล

0707.9/32 ลว

ช่างเครื่องกล

0707.9/32 ลว

จ.พิมพ์ดีด

24 ก.พ. 41

นายช่างเครื่องกล

24 ก.พ. 41

จ.สถิติ

 

ช่างเทคนิค

 

จ.ธุรการ

 

นายช่างเทคนิค

 

จพ.ธุรการ

 

 

 

จ.ห้องสมุด

 

กลุ่มที่ 5

 

จ.พัสดุ

 

ช่างโยธา

 

จพ.พัสดุ

 

นายช่างโยธา

 

จ.การเงินและบัญชี

 

ช่างเทคนิค

 

จพ.การเงินและบัญชี

 

นายช่างเทคนิค

 

จ.ประชาสัมพันธ์

0707.1.10/1

 

 

15 ต.ค.41

 

 

กลุ่ม 2

 

กลุ่มที่ 6

 

ช่างศิลป์

 

จ.ควบคุมโรค

0707.9/7 ลว

นายช่างศิลป์

 

จพ.ควบคุมโรค

9 ม.ค. 41

จ.โสตทัศนศึกษา

 

จ.พยาบาล

0707.9/70 ลว

จพ.โสตทัศนศึกษา

 

พยาบาลเทคนิค

22 เม.ย. 41

 

 

จ.สาธารณสุข

0707.1.10/1

 

 

ผู้ช่วยพยาบาล

15 ต.ค. 41

 

 

พนักงานอนามัย

กลุ่มที่ 3

 

กลุ่มที่ 7

 

ช่างอิเลคทรอนิคส์

0707.9/32 ลว

ผู้ช่วยเภสัชกร

0707.9/7 ลว

นายช่างอิเลคทรอนิคส์

24 ก.พ. 41

จพ.เภสัชกรรม

9 ม.ค. 41

ช่างไฟฟ้า

 

 

 

นายช่างไฟฟ้า

 

กลุ่มที่ 8

 

ช่างเทคนิค

 

จ.เอ็กซ์เรย์

0707.9/7 ลว

นายช่างเทคนิค

 

จ.รังสีการแพทย์

9 ม.ค. 41

 

 

กลุ่มที่ 9

 

 

 

จ.กายภาพบำบัด

0707.9/32 ลว

 

 

จพ.เวชกรรมฟื้นฟู

24 ก.พ. 41


up

      กำหนด ระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง(ระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในระดับที่ต่ำลงมาจากระดับตำแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง  ในสายงานที่จะแต่งตั้ง หรือตำแหน่งอื่นที่มีลักษณะ หน้าที่  และความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกับตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง  โดยกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำตามคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง) (ว 34/47)

วุฒิ / ระดับที่จะเลื่อน

4

5

6

ม.3 / ม.ศ. 3 /  ม.6
หรือ เทียบได้ไม่ตำกว่านี้

9 ปี

11 ปี

13 ปี

ป.มัธยมศึกษาตอนปลาย
(วิชาชีพ 1) หรือเทียบ…

8 ปี

10 ปี

12 ปี

ปวช. หรือ ป. มัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาชีพ 2) หรือเทียบ…

6 ปี

8 ปี

10 ปี

ปวท. หรือ อนุปริญญา 2 ปี หรือเทียบ..

-

7 ปี

9 ปี

ปวส. หรือ อนุปริญญา 3 ปี หรือเทียบ..

-

6 ปี

8 ปี


up

 

    1.การจัดกลุ่มตำแหน่งประเภทผู้ปฏิบัติงานที่อาศัยความรู้ ควาชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะตัว (ว 16/38-10/48)
     ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1009.4/158 ลว. 23 ธ.ค. 46

กลุ่มที่
ตำแหน่ง
ด้าน

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

นายแพทย์
นายแพทย์
นายแพทย์
นายแพทย์
นายแพทย์
นายแพทย์
นายแพทย์
นายแพทย์
นายแพทย์
นายแพทย์
นายแพทย์
นายแพทย์
นายแพทย์
นายแพทย์

ด้านเวชกรรมป้องกัน
ด้านสาธารณสุข
ด้านเวชกรรม
ด้านเวชกรรม สาขาเวชกรรมทั่วไป
ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม
ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม
ด้านเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา
ด้านเวชกรรม สาขาสูติ-นารีเวชกรรม
ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม
ด้านเวชกรรม สาขารังสีวิทยา
ด้านเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยา
ด้านเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาศิก จักษุ
ด้านเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาศิก
ด้านเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา

14
15
16
17
18
19
20
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ด้านการพยา่บาล
ด้านการพยา่บาลห้องคลอด
ด้านการพยา่บาลผู้ป่วยผ่าตัด
ด้านการพยา่บาลวิสัญญี
ด้านการพยา่บาลผู้ป่วยหนัก
ด้านการพยา่บาลผู้ป่วยอุบัติเหติและฉุกเฉิน
ด้านการพยา่บาลในการตรวจรักษาพิเศษ
21
22
เภสัชกร
เภสัชกร
ด้านเภสัชกรรมการผลิต
ด้านเภสัชกรรมคลินิค
23
นายสัตวแพทย์
นายสัตวแพทย์
ด้านวิจัย
ด้านระบาดวิทยา
24
ทันตแพทย์  
25

นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิจัย
นักสังคมสงเคราะห์
 
26
นักเทคนิคการแพทย์  
27
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  
28
นักรังสีการแพทย์  
29
นักกายภาพบำบัด  
30
นักโภชนาการ  
31
นักวิชาการเผยแพร่
นักประชาสัมพันธ์
 
32
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
บุคลากร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
นักสถิติ
 
33
นิติกร  
34
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
 
35
บรรณรักษ์  
36
ช่างภาพการแพทย์  

หมายเหตุ 1. ให้ย้าย ย้ายสับเปลี่ยน รับโอน หรือบรรจุกลับผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งนายแพทย์ กลุ่มที่ 1 ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกลุ่มที่ 2 รวมทั้งให้ย้ายสับเปลี่ยนกลับไปดำรงตำแหน่งในกลุ่มเดิมและระดับเดิมได้
                 2. ให้ย้าย ย้ายสับเปลี่ยน รับโอน หรือบรรจุกลับผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งนายแพทย์ กลุ่มที่ 2 ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ในกลุ่มที่ 1 รวมทั้งให้ย้ายสับเปลี่ยนกลับไปดำรงตำแหน่งในกลุ่มเดิมและระดับเดิมได้
                 3. ให้ย้าย ย้ายสับเปลี่ยน รับโอน หรือบรรจุกลับผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งนายแพทย์ กลุ่มที่ 3-13 ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ในกลุ่มที่ 1และกล่มที่ 2 รวมทั้งให้ย้ายสับเปลี่ยนกลับไปดำรงตำแหน่งในกลุ่มเดิมและระดับเดิมได้
                 4. ให้ย้าย ย้ายสับเปลี่ยน รับโอน หรือบรรจุกลับผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มที่ 15-20 ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพในกลุ่มที่ 14 รวมทั้งให้ย้ายสับเปลี่ยนกลับไปดำรงตำแหน่งในกลุ่มเดิมและระดับเดิมได้
                 5. ให้ย้าย ย้ายสับเปลี่ยน รับโอน หรือบรรจุกลับผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ระดับ 6ว และ 7 วช.)กลุ่มที่ 14-20 ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ระดับ 6ว และ 7 วช.) ในกลุ่มที่ 14 - 20 ได้รวมทั้งให้ย้ายสับเปลี่ยนกลับไปดำรงตำแหน่งในกลุ่มเดิมและระดับเดิมได้
                 6. ให้ย้าย ย้ายสับเปลี่ยน รับโอน หรือบรรจุกลับผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการพยาบาล วิทยาจารย์ (ด้านการสอน วิชาด้านการพยาบาล) ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน กลุ่มที่ 25 รวมทั้งให้ย้ายสับเปลี่ยนกลับไปดำรงตำแหน่งในกลุ่มเดิมและระดับเดิมได้

          2.การจัดกลุ่มตำแหน่งประเภทผู้ปฏิบัติงานที่อาศัยความรู้ ควาชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะตัว (ว 16/38-10/48) ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.4.1/198 ลว. 30 ก.ย. 45

                 1.กำหนดให้ตำแหน่งในกลุ่มตำแหน่ง
.
                          -  นักวิชาการสาธารณสุข
.                           -  นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
.                           -  นักวิชาการสุขาภิบาล
.                           -  นักวิชาการควบคุมโรค
.                           -  นักอาชีวบำบัด
.                           -  นักวิชาการสุขศึกษา
.                           -  นักจิตวิทยา

.
                          -  นักสังคมสงเคราะห์
.                           ที่ ก.พ.กำหนดไว้เดิมเป็นกลุ่มตำแหน่งเดียวกันที่สามารถย้าย ย้ายสับเปลี่ยน รับโอน หรือบรรจุกลับ ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในกลุ่มได้ โดยไม่ต้องประเมินบุุคคลและผลงาน
                 1.สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในสายงาน กลุ่มตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการพยาบาล วิทยาจารย์ (ด้านการสอน วิชาด้านการพยาบาล) ในกลุ่มตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภทเชียวชาญเฉพาะ อนุมัติให้ย้าย ย้ายสับเปลี่ยน รับโอน หรือบรรจุกลับ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆในกลุ่มตำแหน่งตามข้อ 1)ได้ โดยไม่ต้องมีการประเมินบุคคลและผลงาน


 กำหนด ระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง(ระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในระดับที่ต่ำลงมาจากระดับตำแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง  ในสายงานที่จะแต่งตั้ง หรือตำแหน่งอื่นที่มีลักษณะ หน้าที่  และความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกับตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง  โดยกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำตามคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง) (ว16/38 / ว10/48)

วุฒิ / ระดับที่เลื่อน
6
7
8
9
10
11
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
6 ปี
7 ปี
8 ปี
9 ปี
10 ปี
11 ปี
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
4 ปี
5 ปี
6 ปี
7 ปี
8 ปี
9 ปี
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า (วุฒิบัตร/อนุมัติบัตร)
2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี
6 ปี
7ปี

 

up


การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

  1. การแต่งตั้งกรรมการ

                  ระดับ 6           

ประธาน

กรรมการ

 1. ข้าราชการหรือเคยเป็นข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 ขึ้นไปในสายงานที่จะประเมินหรือที่เกี่ยวข้อง หรือ
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านมีความชำนาญในสายงานนั้นๆ ซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการมาก่อน หรือ
 3. รองอธิบดี หรือ ผอ.สำนัก หรือ ผอ.กองระดับ 8 ขึ้นไปที่ควบคุมดูแลสายงานที่จะประเมิน
 1. ข้าราชการหรือเคยเป็นข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ระดับ 7 ขึ้นไปในสายงานที่จะประเมินหรือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ หรือ
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านมีความชำนาญในสายงานนั้นๆ ซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการมาก่อน
 3. จำนวน 2 - 5 คน

        **  ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่  ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 6 เป็นเลขานุการ **

 

ระดับ 7 และ ระดัับ 8

ประธาน

กรรมการ

 1. ข้าราชการหรือเคยเป็นข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ระดับ 9 ขึ้นไปในสายงานที่จะประเมินหรือที่เกี่ยวข้อง หรือ
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านมีความชำนาญในสายงานนั้นๆ ซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการมาก่อน หรือ
 3. รองอธิบดี หรือ ผอ.สำนัก หรือ ผอ.กองระดับ 9 ขึ้นไปที่ควบคุมดูแลสายงานที่จะประเมิน
 1. ข้าราชการหรือเคยเป็นข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 ขึ้นไปในสายงานที่จะประเมินหรือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ หรือ
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านมีความชำนาญในสายงานนั้นๆ ซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการมาก่อน
 3. จำนวน 2 - 5 คน

        **  ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่  ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 6 เป็นเลขานุการ **