เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

เกียรติยศ บำเหน็จความชอบและความภาคภูมิใจในชีวิตราชการ

เว็ปไซต์เครื่องราชอสิริยาภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญอิสริยาภรณ์


กระทรวงการคลัง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ดาราจักรีดารามหาวชิรมงกุฎดารามหาปรมาภรณ์ช้างเผือกดวงตราจุลจอมเกล้าเหรียญประกาศนียบัตรเครื่องหมายแพรแถมย่อเครื่องหมายดุม

กกกกกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศซึ่งพระมหากษัตริทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน โดยการพิจารณาเสนอขอพระราชทานของรัฐบาล เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบและ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติอย่างสูงแก่ผู้ได้รับพระราชทาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเชิดชูยิ่งช้างเผือก พ.ศ.๒๔๘๔

พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย พ.ศ.๒๔๘๔

พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ.๒๔๘๔

พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.๒๕๓๔

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
พ.ศ. ๒๕๔๑

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก/มงกุฏไทย
พ.ศ. ๒๕๓๖

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก/มงกุฏไทย
พ.ศ. ๒๕๓๖ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

บัญชี ๔๑ ข้าราชการ
บัญชี ๓๒ พนักงานราชการ
บัญชี ๑๕ ลูกจ้างประจำ

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข(ฉบับ ที่ 33)

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘

 

เกร็ดความรู้เครื่องราชอิสริยาภรณ์

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. ๒๕๕๐ (หน้า 138)
เอกสารเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประเภทเครื่องราชอิสริยาภรณ์

๑. เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่ประมุขของรัฐต่างประเทศ
๒. เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดิน
๓. เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในพระองค์พระมหากษัตริย์
๔. เหรียญราชอิสริยาภรณ์ต่างๆซึ่งนับเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์

     ๔.๑ เหรียญสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จกล้าหาญ
     ๔.๒ เหรียญสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จในราชการ
     ๔.๓ เหรียญสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จในพระองค์พระมหากษัตริย์
     ๔.๔ เหรียญที่พระราชทานเป็นที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก

เครื่องแบบข้าราชการพลเรือน
เครื่องแบบเต็มยศ
เครื่องแบบครึ่งยศ
เครื่องแบบชุดไทยพระราชทาน
เครื่องแบบชุดสากล
เครื่องแบบปกติขาว

 

การประดับ

การส่งคืนเครื่องราชย์
ราคาชดใช้แทนเครื่องราชฯ
ขั้นตอนการเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชฯ
 


                  ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ Tel. 02 590 3057 - 8 , Fax. 02 591 8424