กฎหมายเกี่ยวข้อง


-พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
-กฎกระทรวง (พ.ศ.2542)

การแต่งเครื่องแบบ

-พระราชบัญญัติเครื่่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2578
- กฎสำนักนายกรัฐมนตรี
ฉบับที่ 94 (พ.ศ.2553)
- การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามหมายกำหนดการ

- การออกบัตร

บัตรฯที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์

present 2 ,มิ.ย. 52

 

เกร็็ดความรู้

---------
บัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
มีอายุ 6 ปี (นับแต่วันออกบัตร) สำหรับพนักงานราชการ บัตรมีอายุครบกำหนดตามสัญญาจ้าง และต้องมีวาระจ้างไม่น้อยกว่า
1 ปี และต้องระบุเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทพนักงานราชการ (เครื่องพิธีการลักษณะเี่ดียวกับลูกจ้างประจำ ประดับอินทรธน
ตามที่กำหนด)
--------- กรณีบัีตรเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญที่ใช้ได้ในวันที่ผู้ถือบัตร
ที่มีอายุุครบ 70 ปีบริบูรณ์ ให้คงใช้ได้ตลอดชีวิต

--------- กรณีบัตรหมดอายุ ถูกทำลาย ชำรุด สูญหาย เปลี่ยนชื่อตัวและหรือชื่อสกุล เลื่อนระดับ เปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายสังกัด ขอมีบัตรใหม่ภายใน 30 วัน นับแตวันที่่บัตรหมดอายุ ถูกทำลาย ชำรุดสูญหาย เปลี่ยนชื่อตัวและหรือชื่อสกุล เลื่อนระดับ เปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายสังกัด แล้วแต่กรณ
--------- กรณีนำบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ โดยที่ตนเองมิได้เป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ ไปใช้หรือแสดงว่าตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่ 6 เดือน - 5 ปี และปรับ 10,0000 - 100,000 บา

------ --- ชุดสากล หมายถึง ชุดแต่งกายสุภาพ
กรณี ข้าราชการสตรีไทยมุสลิม สามารถถ่ายรูปที่มีผ้าคลุ่มศีรษะได้ แต่ต้องเห็นหน้า หน้าผาก คิ้ว ตา จมูก ปาก และคาง
(ที่ นร 1304/ว 1074/ 4 ก.พ.40)

การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ

    ประเภทบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ

มี 2 ชนิด ได้แก่

  1.) บัตรประจำตัวที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
  2.) บัตรประจำตัวที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์

     เอกสารประกอบคำขอมีบัตร

ฟฟฟฟฟ 1. แบบคำขอมีบัตร บ.จ.1
               2.  สำเนารายการบัตร

                     - บัตรประจำเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใชแบบ 1 ข
                     - บัตรประจำเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ใชแบบ 2 ข
                     - บัตรประจำเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญลูกจ้างประจำ ใช้แบบ ลจ
ฟฟฟฟฟ 3.  รูปถ่าย ขนาด 2.5 X 3.0 ซ.ม.
                    ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้มต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ หรือเครื่องแบบพิธีการ (ตัวอย่างชุดปกติขาว ชุดเต็มยศ ชุดครึ่งยศ) เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐ (หน่วยงานที่สังกัด : ตัวอย่าง) ชุดสากล หรือชุดไทยพระราชทาน ถ่ายไว้ไม่เิกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นคำขอมีบัตร จำนวน 1 รูป (ข้าราชการนอกประจำการ ให้ใช้เครื่องแบบเหมือนข้าราชการประจำการ เว้นแต่เครื่องหมายสังกัด ให้ติดที่ปกคอเสื้อด้านหน้าข้างซ้าย  และเครื่องหมายอักษร   นก  ติดที่ปกคอเสื้อด้านหน้าข้างขวา ตัวอย่าง)
ฟฟฟฟก กรณี พนักงานราชการ แต่งชุดสากลนิยม (คณะกรรมการฯ กำหนดให้ใช้ชุดสากลนิยมเป็นเครื่องแบบพิธีการ) หรือชุดไทยพระราชทาน
              กรณี ลูกจ้างประจำ แต่งเครื่องแบบลักษณะเดียวกับข้าราชการ

    ผู้มีอำนาจลงนาม


          อธิบดีลงนามในบัตรฯ ข้าราชการ/ผู้รับบำนาญ
          กรมฯ มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานระดับกองขึ้นไป เป็นผู้ลงนามในบัตรฯ แทนอธิบดี สำหรับ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ ตามคำสั่ง ที่ 216/2551 สว 13 ก.พ. 2551
          ลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือน กรมฯ มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานระดับกองขึ้นไป เป็นผู้ลงนามในบัตรฯ แทนอธิบดี ตามคำสั่ง ที่ 197/2555 ลว 16 ก.พ. 2555
         

บdi,d๖**** (กรมควบคุมโรคใช้แบบชนิดที่ 2) ****

    ขั้นตอนการขอมีบัตร

ฟฟฟฟฟฟ- เขียนแบบคำขอมีบัตร บ.จ.1
ฟฟฟฟฟฟ- พิมพ์ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมู่โลหิต และ ลงลายมือชื่อใบแบบ 1 ข หรือ 2 ข แล้วแต่กรณี
ฟฟฟฟฟฟ- ยื่นคำขอมีบัตรพร้อมรูปถ่าย ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หรือกองการเจ้าหน้าที่โดยตรง


การขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน

หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0202.5/ว 4163 ลว 8 ธ.ค.2548
- ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน

- ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
- ขั้นตอนการขอมีบััตร

การปรับปรุงการทำบัตรเหรียญราชการชายแดน / บัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน

แบบขอมีบัตรครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพอทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1

แบบขอมีบัตรผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน

แบบขอมีบัตรผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน

ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ โทร. 02-5903057-8 โทรสาร 02-5918424   

 

บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ