เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

เกียรติยศ แห่งความภาคภูมิใจในชีวิตราชการ

เว็ปไซต์เครื่องราชอสิริยาภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญอิสริยาภรณ์


กระทรวงการคลัง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา

 


ดาราจักรีดารามหาวชิรมงกุฎดารามหาปรมาภรณ์ช้างเผือกดวงตราจุลจอมเกล้าประกาศนียบัตรเครื่องหมายแพรแถมย่อเครื่องหมายดุม

กกกกกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศซึ่งพระมหากษัตริทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน โดยการพิจารณาเสนอขอพระราชทานของรัฐบาล เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบและ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติอย่างสูงแก่ผู้ได้รับพระราชทาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเชิดชูยิ่งช้างเผือก พ.ศ.๒๔๘๔

พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย พ.ศ.๒๔๘๔

พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ.๒๔๘๔

พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.๒๕๓๔

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
พ.ศ. ๒๕๔๑

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก/มงกุฏไทย
พ.ศ. ๒๕๓๖

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก/มงกุฏไทย
พ.ศ. ๒๕๓๖ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

บัญชี ๔๑ ข้าราชการ
บัญชี ๓๒ พนักงานราชการ
บัญชี ๑๕ ลูกจ้างประจำ

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ฉบับ ที่ 33)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2550

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2552

ประกาศ ค.บ.จ.ต. พ.ศ.2550 (หลักเกณฑ์ขอเครื่องราชฯ กรณีพิเศษชายแดนภาคใต้)

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์

ปี 2550
    - ชั้นสายสะพาย
    - ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
    - ลูกจ้างชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (หน้า 139)
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. ๒๕๕๐ (หน้า 138)

ปี 2551
    - ชั้นสายสะพาย
    - ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
    - ลูกจ้างชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (หน้า 111)
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. ๒๕๕๑ (หน้า 150)

ปี 2552
    - ชั้นสายสะพาย
    - ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (หน้า56)
    - ลูกจ้างชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (หน้า 140)
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. ๒๕๕๒ (หน้า )

ปี 2553
    - ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (ข้าราชการ)
    - ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (พนักงานราชการ)
    - เหรียญจักรพรรดิมาลา
    - ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (ลูกจ้างประจำ)
เกร็ดความรู้เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เอกสารเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประเภทเครื่องราชอิสริยาภรณ์

๑. เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่ประมุขของรัฐต่างประเทศ
๒. เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดิน
๓. เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในพระองค์พระมหากษัตริย์
๔. เหรียญราชอิสริยาภรณ์ต่างๆซึ่งนับเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์

     ๔.๑ เหรียญสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จกล้าหาญ
     ๔.๒ เหรียญสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จในราชการ
     ๔.๓ เหรียญสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จในพระองค์พระมหากษัตริย์
     ๔.๔ เหรียญที่พระราชทานเป็นที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก

เครื่องแบบข้าราชการพลเรือน
เครื่องแบบเต็มยศ
เครื่องแบบครึ่งยศ
เครื่องแบบชุดไทยพระราชทาน
เครื่องแบบชุดสากล
เครื่องแบบปกติขาว

 

การประดับ

การส่งคืนเครื่องราชย์
ส่งคืนเครื่องราชฯชั้นรอง
บัญชีแนบท้าย
ราคาชดใช้แทนเครื่องราชฯ
ขั้นตอนการเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชฯ
 

 

ตัวอย่าง
การประดับเครื่องราขอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย

 

สาย 4
ชั้น มหาปรมาภารณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
สาย 3
ชั้น มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
- สายสะพาย
- ดวงตรา ประดับ ห้อยกับสายสะพาย
- ดารา ประดับ บริเวณอกเสื้อด้านซ้าย (บน ม.ป.ช. ล่าง ม.ว.ม.)
- ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือเหรียญอิสริยาภรณ์ และเหรียญที่ระลึก ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า
- สายสะพาย
- ดวงตรา ประดับ ห้อยกับสายสะพาย
- ดวงตรา ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ทช.) ห้อยกับแพราแถบสวมคอ
- ดารา ประดับ บริเวณอกเสื้อด้านซ้าย (บน ม.ว.ม. ล่าง ป.ช.)
- ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือเหรียญอิสริยาภรณ์ และเหรียญที่ระลึก ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า
สาย 2
ชั้น ประถมาภรณ์ช้างเผือก
(ป.ช.)
สาย 1
ชั้น ประภมาภรณ์มงกุฏไทย
(ป.ม.)
- สายสะพาย
- ดวงตรา ประดับ ห้อยกับสายสะพาย
- ดารา ประดับ บริเวณอกเสื้อด้านซ้าย (บน ป.ช. ล่าง ป.ม.)
- ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือเหรียญอิสริยาภรณ์ และเหรียญที่ระลึก ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า
- สายสะพาย
- ดวงตรา ประดับ ห้อยกับสายสะพาย
- ดวงตรา ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ห้อยกับแพราแถบสวมคอ
- ดารา ประดับ บริเวณอกเสื้อด้านซ้าย (บน ป.ม. ล่าง ท.ช.)
- ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือเหรียญอิสริยาภรณ์ และเหรียญที่ระลึก ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า


                  ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ Tel. 02 590 3057 - 8 , Fax. 02 591 8424