บำเหน็จตกทอด
ถาม-ตอบ
 

 


กรณีการขอรับบำเหน็จตกทอด

       1. ข้าราชการตายระหว่างรับราชการ ถ้าความตายนั้นมิได้เกิดขึ้นเนื่่ิองจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเอง ให้จ่ายเป็นเงินบำเหน็จตกทอด (เงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยจำนวนปีเวลาราชการ) ให้แก่ทายาท ดังนี้
                     1) บุตร ให้ได้รับ 2 ส่วน ถ้ามีบุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปให้ได้รับ 3 ส่วน
                     2) สามีหรือภริยา ให้ได้รับ 1 ส่วน
                     3) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดาที่มีชีวิตอยู่ ให้ได้รับ 1ส่วน
กรณี ไำม่มีทายาท ตามข้อใดข้อหนึ่ง ให้แบ่งแก่ทายาทที่เหลือ
กรณี ไม่มีทายาท ทั้งหมด ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด  (ประกาศกระทรวงฯ การแสดงเจตนา)
กรณี ไม่มีทายาทและผู้แสดงเจตนา ให้สิทธิบำเหน็จตกทอดยุติลงพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตาย

็       2. ผูู้้ได้รับบำนาญปกติ หรือบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตาย ให้จ่ายเป็นเงินบำเหน็จตกทอด จำนวน 30 เท่าของบำนาญรายเดือนที่ได้รับ

- รายใดได้รับเงินบำเหน็จตกทอดไม่ถึง 3,000 บาท ให้จ่าย 3,000 บาท
- ผู้ได้รับบำเหน็จดำรงชีพไปแล้ว เมื่อขอรับบำเหน็จตกทอดให้หักเงินบำเหน็จดำรงชีพออกก่อน


การขอรับเงินบำเเหน็จบำนาญ
การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีข้าราชการตาย
(ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2527)

เอกสาร ได้แก่

               1. แบบขอรับบำนาญพิเศษและหรือบำเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่กรรม (แบบ 5309) กรอกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับประวัติของผู้ตายและทายาททั้งหมด โดยให้ทายาททุกคนลงชื่อในช่องผู้ขอ หากทายาทเป็นผู้เยาว์
(อายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์) ต้องให้ผู้ปกครอง(ผู้แทนโดยชอบธรรม)ลงชื่อแทน
                2. ใบรับรองสมุดประวัติและเวลาราชการทวีคูณระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตายในเขตที่ได้ประกาศ
ใช้กฎอัยการศึก (แบบ 5302 ) โดยให้  อธิบดี  หัวหน้าส่วนราชการ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับรองความถูกต้อง
                3. รายการสอบสวนบำนาญพิเศษหรือบำเหน็จตกทอด (ตามแบบที่ทางราชการกำหนด)
ว่าผู้ตายเป็นข้าราชการประเภทใด ตายด้วยเหตุใด มีทายาทกี่คนใครบ้าง หัวหน้าส่วนราชการลงนามรับรองความถูกต้อง
                4. บันทึกการสอบสวนทายาทของผู้ตายทุกคน
                5. จัดส่งบัตรเงินเดือนของผู้ตาย (รายการบัตรตรวจจ่ายเงินเดือน) ต้นฉบับสีฟ้า และหรือสำเนา โดยให้
ลงนามรับรองการได้รับเงินเดือนด้วย (ส่งกลาง ผอ.กองคลัง/ภูมิภาคผอ.หน่วยงาน)
               6. ก.พ. 7
               7. บัตรตรวจจ่ายเงินเดือน
               8. หลักฐานการตรวจสอบและรับรองเวลาราชการกระทรวงกลาโหม (ถ้ามี)
               9. หลักฐานการมีสิทธิได้รับเวลาทวีคูณของกระทรวงกลาโหม / กองอำนวยการรักษาความมั่นคง (ถ้ามี)
               10. หลักฐานการไปปฏิบัติราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (ถ้ามี)
                       10.1 คำสั่งให้ออกจากราชการ
                       10.2 คำสั่งบรรจุกลับเข้ารับราชการ
              11. หลักฐานเกี่ยวกับการตาย
                           11.1 ใบมรณบัตร / คำสั่งศาล (กรณีคนสาบสูญ)
                                                 - กรณีตายโดยผิดธรรมชาติ เพิ่มหลักฐานสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เช่น รายงานชันสูุตรพลิกศพ รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี รายงานการสอบสวน
                           11.2 หลักฐานการสอบสวนของคณะกรรมการที่หน่วยงานแต่งตั้ง
                           11.3 หลักฐานการกระทำผิดวินัยร้ายแรง (ถ้าไม่ตายเสียก่อนต้องถูกไล่ออก/ปลดออก)
              12. หลักฐานทายาท
                           12.1 สำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา (กรณีมีชีวิตอยู่) / ใบมรณบัตร (กรณีตาย)หรือหนังสือรับรองการตาย
                           12.2 หลักฐานการเป็นิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย
                                                 12.2.1 สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญการสมรสของบิดามารดาหรือสำเนาทะเบียนฐานะภริยา(มารดาของผู้ตาย)
                                                12.2.2 หนังสือรับรองของผู้ควรเชื่อถือได้ที่รับรองว่าบิดามารดาสมรสก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2578 หรือ
                                                 12.2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน หรืือสูติบัตรของบุตรร่วมบิดามารดาเดียวกันกับผู้ตายซึ่งเกิดภายในปี พ.ศ. 2478 หรือก่อนนั้น
                           12.3 หลักฐานเกี่ยวกับคู่สมรสของผู้ตาย
                                                 12.3.1 สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญการสมรส
                                                 12.3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
                                                 12.3.3 สำเนา ใบมรณบัตร (กรณีตาย)หรือหนังสือรับรองการตายของผู้ควรเชื่อถือได้กรณีที่คู่สมรสตายไปก่อน
                                                 12.3.4 สำเนาทะเบียนการหย่า หรือใบสำคัญการหย่า หรือคำสั่งศาลกรณีที่มีการหย่า
                                                 12.3.5 สำเนาคำพิพากษา หรือคำสั่งศาลที่แสดงว่าคู่สมรสคนใดเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีที่มีการสมรสซ้อน
                           12.4 หลักฐานเกี่ยวกับบุตรของผู้ตาย
                                                 10.4.1 สูติบัตร
                                                 10.4.2 สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญการสมรสของผู้ตาย กับมารดาของบุตร หรือสำเนาทะเบียนการรับรองบุตร หรือสำเนาคำพิพากษาว่าเป็นบุตร
                                                 12.4.3 บันทึกรับรองการมีบุตรชอบด้วยกฎหมายในครรภ์มารดา (ถ้ามี)
                                                 12.4.4 สำเนาใบมรณบัตร (กรณีตาย)หรือหนังสือรับรองการตายของผู้ควรเชื่อถือได้กรณีที่มีบุตรตาย
                                                 12.4.5 ใบรับรองการศึกษาตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด (แบบ5311)
                                                 12.4.6 ใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับการพิการหรือทุพพลภาพของบุตรที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์แล้วในวันที่ข้าราชการตาย
                                                 12.4.7 สำเนา ทะเบียนการรับรองบุตรบุณธรรม
              13. หลักฐานแสดงการเป็นผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ซึ่งลงชื่อให้ความยินยอมในการขอรับ หรือขอรับบำเหน็จตกทอดแทนผู้มีสิทธิ
                           13.1 สำเนาทะเบียนการรับรองบุุตร
                           13.2 สำเนาทะเบียนรับบุตรธรรม หรือสำเนาคำสั่งศาลตั้งผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี

ขั้นตอนการขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีข้าราชการตาย
สารประบคำบคขอ- หน่วยงานส่งหนังสือ/บันทึกพร้อมเอกสารข้่างต้น (ผอ.ลงนาม)
สารประกอบคำขอ- กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร / ส่งตรวจวินัย / ลาศึกษา (เป็น กบข.หรือไม่)
สารประกอบคำขอ- กองการเจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกเสนอผู้มีอำนาจลงนามในแบบ 5309 / แบบรับรองสมุดประวัติฯ และแบบ หนังสือรับรองการขอเบิกบำเหน็จตกทอด (แบบ ตท. 1) (ผอ.กอง จ. ลงนามแทนอธิบดี)
สารประกอบคำขอ- ส่งเอกสารต่างๆถึงกรมบัญชีกลาง
สารประกอบคำขอ- กรมบัญชีกลางแจ้งสั่งจ่าย
สารประกอบคำขอ- บันทึกส่งหนังสือสั่งจ่ายให้กองคลัง (ตัวจริง) ส่งสำเนาให้หน่วยงาน (ส่วนกลาง)
สารประกอบคำขอ- บันทึกส่งหนังสือสั่งจ่ายให้หน่วยงาน (ตัวจริง) (ส่วนภูมิภาค)

การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีผู้รับบำนาญตาย
สารประกอบคำขอ- เอกสารหลักฐานเช่นเดียวกับ ข้าราชการตาย ยกเ้ว้น             หลักฐานการสอบสวนของคณะกรรมการที่หน่วยงานแต่งตั้ง และหลักฐานการกระทำผิดวินัยร้ายแรง (ถ้าไม่ตายเสียก่อนต้องถูกไล่ออก/ปลดออก)

การขอรับบำนาญพิเศษกรณีข้าราชการตาย
              1. แบบขอรับบำนาญพิเศษและหรือบำเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่กรรม (แบบ 5309) กรอกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับประวัติของผู้ตายและทายาททั้งหมด โดยให้ทายาททุกคนลงชื่อในช่องผู้ขอ หากทายาทเป็นผู้เยาว์
(อายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์) ต้องให้ผู้ปกครอง(ผู้แทนโดยชอบธรรม)ลงชื่อแทน

              2. เอกสารหลักฐานเช่นเดียวกับการขอรับบำเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการตาย
              3. คำสั่ง/หลักฐานเกี่ยวกับการไปปฏิบัติราชการ
              4. รายละเอียดหรือรายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการจนเป็นเหตุให้ถูกประทุษร้าย หรือได้รับอันตราย
              5. รายงานของผู้ร่วมงานหรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์ใกล้ชิด (ถ้ามี)
              6. รายงานการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในกรณีที่ถูกประทุษร้าย หรือได้รับอันตรายนั้นเกิดจาการกระทำผิดอาญาของผู้หนึ่งผู้ใด หรือสำเนาคำพิพากษาคดีนั้น
             7. หลักฐานการสอบสวนพร้อมทั้งสรุปความเห็นขิงคณะกรรมการซึ่งผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งขึ้น
             8. ใบแสดงความเห็น หรือรายงานของแพทย์ที่ทางราชการรับรอง ซึ่ง
แสดงว่าการป่วยเจ็บถึงตายเกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่
             9. รายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการในระยะก่อนตายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ สำหรับผู้ที่เจ้าสังกดัพิจารณาเห็นว่าถึงแก่ความตายเพราะปฏิบัติงานในลักษณะตรากตรำ เร่งรัด หรือเคร่งเคลียดเกินกว่าปกติธรรมดา
            10. หลักฐานรับรองการตายตามแบบที่กระทรวงกลาโหมได้ทำความตกลงกัลกระทรวงการคลัง
            11. หลักฐานการสอบสวนในกรณีสูญหายว่าสูญหายตั้งแต่เมื่อใด
            12. คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ (ถ้ามี)

การขอรับบำนาญพิเศษกรณีข้าราชการซึ่งออกจากราชการโดยได้รับบำเหน็จบำนาญปกติไปแล้วฯ ป่วยเจ็บถึงตายอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างที่ผู้นั้นรับราชการหรือทำหน้าที่ทหาร 3 ปี นับแต่วันที่ออกจากราชการหรือพ้นจากหน้าที่ทหาร ให้ใช้หลักฐานเช่นเดียวกับการขอรับบำเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการตาย และเพิ่มเติม
            1. หลักฐานการสอบสวนของส่วนราชการที่เคยสังกัดว่าการป่วยเจ็บถึงตายเกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่

            2. หลักฐานซึ่งแสดงว่าการป่วยเจ็บถึงตายได้เกิดขึ้นภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ออกจากราชการ
            3 .หลักฐานซึี่งแสดงวันเดือนปีที่ทายาทได้ยื่นขอรับบำนาญพิเศษ

 


ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ 02-5903057-8