DownLoad หนังสือเวียนปี 2553

 • หนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ 0402.4/ว 1360 ลว 21 ต.ค.2552

 • - หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.5/ว 101 ลว 6 ต.ค.52

 • หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ สธ 0402.4/ว 529 ลว 22 ต.ค.2552

 • - หนังสือที่ กบข. 6010/ ว.5019/2552 ลว14 ต.ค.52

 • หนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ 0402.4/ว 1465 ลว 12 พ.ย.2552

 • หนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ 0402.4/ว 611 ลว 1 ธ.ค.2552

 • - หนังสือชมรมฯ ที่ ชจท.1 / ว.23 ลว 2 พ.ย.52

 • หนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ 0402.4/ว 28 ลว 8 ม.ค.2553

 • - หนังสือที่ กค 0406.5/ว.122 ลว 26 พ.ย.52

 • หนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ 0402.4/ว 26 ลว14 ม.ค.2553

 • - ระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2552

 • หนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ 0402.4/ว 140 ลว 27 ม.ค.2553

 • - หลักเกณฑ์การพิจารณา

  - แบบฟอร์ม

 • หนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ 0402.4/ว 90 ลว 5 ก.พ.2553

 • - หนังสือกรมควบคุมโรคติดต่อ ที่ สธ 0403.4/ว 392 ลง 24 พ.ย.40

  - ฉบับที่ 1

  - ฉบับที่ 2

  - ฉบับที่ 3

 • หนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ 0402.4/ว 163 ลว16 มี.ค.2553

 • หนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ 0402.4/ว 472 ลว17 มี.ค.2553

 • หนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ 0402.4/ว206 ลว 1 เม.ย.2553

 • - แบบฟอร์ม

 • หนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ 0402.4/ว 261 ลว 27 เม.ย.2553

 • - หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่กค 0406.5/ว 287 ลว 21 ส.ค.2552

  - แบบฟอร์ม

 • หนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ 0402.4/ว 770 ลว 25 พ.ค.2553

 • - กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 94 (พ.ศ.2553)

  - รูปภาพอินทรธนู / เครื่องแบบ

 • หนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ 0402.4/ว 351 ลว 15 มิ.ย.2553

 • - รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2552

 • หนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ 0402.4/ว 353 ลว 15 มิ.ย.2553

 • - หนังสือที่ กบข. 3010/ ว.3834/2553 ลว 3 มิ.ย.53

 • หนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ 0402.4/ว 891 ลว 16 มิ.ย.2553

 • - การพิจารณาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2553

 • หนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ 0402.4/ว 374 ลว 24 มิ.ย.2553

 • - ขอความอนุเคราะห์แจ้งอีเมล์และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

 • หนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ 0402.4/ว 1292 ลว 2 ก.ย.2553

 • - จำนวนโค้วต้าผู้ได้รับคัดเลือก

  - แบบฟอร์ม

 • หนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ 0402.4/ว 1292 ลว 2 ก.ย.2553

 • - การคัดเลือกนักสังคมสงเคราะห์

  - แบบที่ 1 (ประเภทนักสังคมฯ)

  - แบบที่ 2 (ประเภทผู้ปฏิบัติงานสังคมฯ)

  - แบบที่ 3 (ประเภทนักสังคมฯ อาสาสมัคร)

 • หนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ 0402.4/ว 1395 ลว 21 ก.ย.2553

 • - คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1385/2553 สว 11 ส.ค.53